Zaległe składki zapłacone przez płatnika nie są przychodem

Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną dotyczącą zagadnienia czy zaległe składki zapłacone przez płatnika stanowią przychód dla celów PIT. Interpretacja rozwiewa wątpliwości płatników, które do tej pory rozstrzygane były na poziomie sądowo-administracyjnym – napisali eksperci Deloitte.

W dotychczasowym stanowisku w interpretacjach indywidualnych w sprawie zaległych składek zapłaconych przez płatnika płatnik obowiązany jest dokonać odpowiednich korekt i wpłacić zaległe składki wraz z odsetkami, w sytuacji, gdy w wyniku działań organów podatkowych i/lub ubezpieczeniowych nie pobrał i nie wpłacił do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń pieniężnych/niepieniężnych niewykazanych uprzednio dla celów ZUS. 

Czy w związku z tym składki zapłacone ze środków płatnika, w części, w której powinny być sfinansowane przez osobę fizyczną (tj. pracownika, zleceniobiorcy czy też byłego pracownika lub zleceniobiorcy) stanowią dla tych osób przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?

Dotychczasowe stanowisko prezentowane w wydawanych interpretacjach indywidualnych wskazywało, że u takich osób należy rozpoznać przychód podatkowy. Z takim stanowiskiem nie zgadzały się jednak sądy administracyjne. 

Ministerstwo Finansów (MF) w interpretacji ogólnej z dnia 30 marca 2023 r. potwierdziło, że w takim przypadku przychód nie powstanie i przyjęło w pełni jednolitą w tym zakresie praktykę orzeczniczą sądów administracyjnych. 

Jak wskazuje MF w interpretacji ogólnej: „płatnik składek, dokonując zapłaty zaległych składek sus i składek zdrowotnych, wykonuje ciążący na nim obowiązek publicznoprawny, którego nie może scedować na podatników (pracowników, zleceniobiorców, byłych pracowników lub zleceniobiorców). Stąd też późniejsza zapłata tych składek przez ich płatnika nie może być uznana za świadczenie dokonane „za ubezpieczonych” (za pracowników, zleceniobiorców, byłych pracowników lub zleceniobiorców), gdyż na podstawie odrębnych przepisów nie są oni zobowiązani do ich zapłaty.” 

I dalej:

„zapłacenie przez płatnika składek zaległych składek sus oraz składek zdrowotnych dotyczących pracowników, zleceniobiorców, byłych pracowników lub zleceniobiorców nie powoduje po stronie tych podatników powstania przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Zapłata przez płatnika składek zaległych składek z ww. tytułów nie stanowi przysporzenia majątkowego zwiększającego majątek podatnika, i jako taka, nie może być uznana za nieodpłatne świadczenie na rzecz podatnika.”

Jak zaznacza Deloitte warto przy tym zwrócić uwagę, iż MF w wydanej interpretacji wskazało, że składki zapłacone przez płatnika w części, w której powinny być sfinansowane przez osobę fizyczną (tj. pracownika, zleceniobiorcy czy też byłego pracownika lub zleceniobiorcy) nie stanowią kosztów uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Interpretacja ogólna rozstrzyga wątpliwości, które płatnicy mieli od lat i które dotychczas pozytywnie były rozstrzygane dopiero na poziome postępowania sądowo-administracyjnego.

Wydanie interpretacji w tym zakresie pozwoli uprościć/ograniczyć obowiązki administracyjne w razie konieczności korekty rozliczeń w zakresie składek ZUS i jednocześnie wpływa pozytywnie na poziom zaufania do organów państwa podnosząc pewność i jednolitość stosowanego prawa. 

Źródło

Skomentuj artykuł: