Aukcje OZE startują 3 listopada

Minister Klimatu zatwierdził ustalony przez prezesa URE regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Określa on szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert oraz przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji.

Od dziś mamy wszystkie niezbędne elementy do uruchomienia tegorocznych aukcji oraz znamy harmonogram ich przeprowadzenia. Przy uwzględnianiu harmonogramu braliśmy pod uwagę oczekiwania branży OZE. Liczymy, że dzięki temu uda się zmaksymalizować ilość projektów, które przystąpią do aukcji, a tym samym osiągniemy satysfakcjonujący poziom cen

mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak dodaje Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, system aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Efekty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W rezultacie przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto ponad 2 tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 38 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia - bo blisko 37 mld zł - trafiła do instalacji projektowanych. W tym roku do rozdysponowania jest ponad 27 mld zł

informuje prezes URE.


Nowy regulamin został dostosowany do aktualnego stanu prawnego, w tym do  rozwiązań przyjętych w przepisach tzw. „Tarczy Antykryzysowej COVID-19”. Najważniejsze modyfikacje wprowadzone w tym roku to:
• składanie ofert będzie się odbywało wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej,
• doprecyzowano, że cena sprzedaży, cena referencyjna oraz cena maksymalna nie zawierają kwoty podatku od towarów i usług,
• zaktualizowano wymogi dotyczące ustanawiania i zwrotu zabezpieczeń związanych z udziałem w aukcji, z uwzględnieniem możliwości wydłużania terminów dotyczących realizacji zobowiązań aukcyjnych,
• doprecyzowano wymagania dotyczące konieczności aktualizowania przez wytwórców danych wprowadzanych podczas rejestracji konta użytkownika w systemie IPA.

Aukcje OZE będą odbywać się od 3 listopada do 3 grudnia 2020 r.

W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu harmonogramu aukcji na rok 2020, Prezes URE przeprowadzi osiem aukcji. Pierwsza, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się 3 listopada. Jest to jedyna aukcja przeznaczona w tym roku dla instalacji „istniejących” i została dedykowana dla tych, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Natomiast pierwsza tegoroczna aukcja dla instalacji „nowych” odbędzie się 5 listopada i będzie przeznaczona dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz biogaz inny (niż rolniczy, składowiskowy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków), dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Jako ostatnie zaplanowane zostały aukcje w koszykach tradycyjnie już cieszących się największą popularnością tj. dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – która zostanie przeprowadzona 26 listopada br. oraz dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – aukcja odbędzie się 3 grudnia br.

W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść max. 27,4 mld zł. Wsparciem może zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Dużą część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł).

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji w 2020 r. może powstać nawet 1000 MW nowych instalacji w technologii wiatrowej oraz blisko 800 MW źródeł fotowoltaicznych (PV).

W 2019 r. do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczonych było blisko 185 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji z 2019 r. sprzedano w sumie prawie 91 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco blisko 20,6 mld zł.

Skomentuj artykuł: