Auta elektryczne. Rząd zmienia strategię

Rząd rezygnuje z dofinansowania ogólnodostępnych stacji AC, a wsparcie obejmie przede wszystkim szybkie ładowarki DC - wskazuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Szacuje, że dofinansowanie ze środków NFOŚiGW obejmie nawet 15 tys. punktów ładowania.

Jak wskazało PSPA po opublikowaniu nowej wersji projektu rozporządzenia w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych i tankowania wodoru, jeśli Komisja Europejska wyda decyzję o zgodności projektowanej pomocy z rynkiem wewnętrznym w ramach procedury notyfikacyjnej, rozporządzenie wejdzie w życie, a NFOŚiGW uruchomi programy wsparcia dedykowane infrastrukturze ładowania.

Stowarzyszenie podało, że w nowej wersji w nieco odmienny sposób określono katalog inwestycji, na których realizację będzie można uzyskać wsparcie. Zmiany dotyczą określenia mocy planowanych stacji lub punktów ładowania.

Jak wyjaśniono, projektowane rozporządzenie przewiduje trzy możliwości udzielenia pomocy w formie dotacji. Pierwsza dotyczy utworzenia punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, który nie jest zainstalowany na ogólnodostępnej stacji ładowania (do 25 proc. kosztów kwalifikowalnych). Druga: na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, wyposażonej w co najmniej dwa punkty ładowania, z czego co najmniej jeden umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW - przy czym dla stacji o mocy od 50 do 150 kW możliwa pomoc to do 30 proc. kosztów kwalifikowalnych, a dla stacji o mocy powyżej 150 kW – do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Projekt zakłada również dotacje, w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, na budowę lub przebudowę stacji tankowania wodoru - dodano.

Jak zaznaczyła szefowa Centrum Legislacyjnego PSPA Joanna Makola, bardzo istotna zmiana jest związana z faktem, że pierwotna wersja projektu, opublikowana w grudniu 2020 r., przewidywała m.in. możliwość dofinansowania (w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) zarówno ogólnodostępnych stacji ładowania prądem stałym (DC), jak i prądem przemiennym (AC).

- Tymczasem, o ile projekt rozporządzenia w nowej postaci wejdzie w życie, dofinansowanie obejmie wyłączenie tę pierwszą grupę ładowarek

powiedziała ekspertka.

Wskazała, że nie uległ zmianie katalog kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się: cena nabycia środków trwałych, koszty montażu i robót budowlanych, koszty instalacji przyłączeniowej, cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych, koszty dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, podatki i opłaty oraz koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych.

Stowarzyszenie zwraca uwagę, że rozporządzenie przewiduje, iż nabór wniosków o udzielenie pomocy na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten nabór.

- O ile wcześniejsze deklaracje dotyczące wysokości zarezerwowanego budżetu (800 mln zł) na program wsparcia rozbudowy infrastruktury zostaną zrealizowane, dofinansowanie może objąć ok. 14-15 tys. punktów - podał szef Centrum Badań i Analiz PSPA Jan Wiśniewski.

Jak dodał, biorąc pod uwagę fakt, że pod koniec czerwca w Polsce funkcjonowało ich mniej niż 3000, może wydawać się to wysoką liczbą.

- Rynkowe potrzeby są jednak znacznie większe, zwłaszcza uwzględniając najnowsze propozycje Komisji Europejskiej ujęte w pakiecie Fit for 55 i przewidujące m.in. konieczność instalowania stacji w maksymalnej odległości 60 km przy autostradach, czy też obowiązek zarezerwowania 1 kW mocy w sieci infrastruktury ogólnodostępnej na każdy nowo rejestrowany samochód całkowicie elektryczny 

zaznaczył.

Z najnowszego "licznika elektromobilności" wynika, że na koniec czerwca w Polsce funkcjonowało 1521 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2964 punkty). 33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W czerwcu uruchomiono 23 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania (33 punkty).

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to organizacja branżowa zrzeszająca ponad 140 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE). 

Źródło

Skomentuj artykuł: