Bankowy Fundusz Gwarancyjny ratuje oszczędności klientów Getin Noble Bank

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował dziś, że rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A. (GNB). Dla klientów GNB nic się nie zmienia. Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych.

Jak wyjaśnia BFG, działalność Getin Noble Bank S.A. w dniu 3 października 2022 r. zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem od 3 października będzie obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego także System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A).

"Dla klientów GNB nic się nie zmienia. Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking" - podkreśla BFG.

Przeniesienie działalności Getin Noble Bank S.A. odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą 30 września 2022 r. wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Getin Noble Bank S.A. Decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji („Decyzja”) BFG wydał w dniu 29 września 2022 r. "Na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Bank S.A. oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów Getin Noble Bank S.A. i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK. Wsparcie to stanowi znaczne wzmocnienie wspólnego banku" - podkreśla BFG. Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Bank S.A., będzie działał pod nazwą VeloBank S.A. Trwa proces rejestracji zmiany nazwy, a klienci będą informowani o zmianach na bieżąco. Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank S.A.

A oto najważniejsze informacje dla klientów Getin Noble Bank S.A.:

- Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną.
- Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian.
- Przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN.
- Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach.
- Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A., jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian.
BFG podkreśla też, że działa całodobowa infolinia dla klientów indywidualnych pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerami +48 608 019 700 lub + 48 32 604 30 25.

BFG o przyczynach przymusowej restrukturyzacji GNB

Getin Noble Bank S.A. od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne, 29 kwietnia 2022 r. bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.
Z oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot – Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wynika, że Getin Noble Bank S.A. miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań. Przymusowa restrukturyzacja pozwala ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł, łącznie z 3,5 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości.
Zgodnie z zasadą pokrywania strat przez właścicieli zagrożonego upadłością banku akcje Getin Noble Bank S.A. zostały umorzone, podobnie jak obligacje podporządkowane. Zarząd Getin Noble Bank S.A. uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Administratorem GNB został wyznaczony przez BFG pan Paweł Małolepszy. Pracami Zarządu nowego banku będzie kierował pan Adam Marciniak.
Działania BFG prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministrem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. Przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji BFG prowadził konsultacje z Komisją Europejską. BFG działa w granicach i na podstawie ustawy o BFG, która wprowadza do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę o przymusowej restrukturyzacji banków oraz dyrektywę w sprawie systemów gwarancji depozytów.
BFG wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A., ponieważ zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki, które zobowiązują BFG do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej „ustawa o BFG”):

1) Getin Noble Bank S.A. był zagrożony upadłością;

2) brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze, działania Getin Noble Bank S.A. lub systemu ochrony instytucjonalnej pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością;

3) wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym w szczególności jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych, a także zapewnienie kontynuacji realizowanej przez Bank funkcji krytycznej w postaci obsługi przyjmowanych depozytów jednostek samorządu terytorialnego.

Mimo wezwań kierowanych m.in. do głównego akcjonariusza do dokapitalizowania banku, podejmowane przez Getin Noble Bank S.A. działania nie zapewniły przywrócenia wymaganego przez prawo poziomu funduszy własnych.

Skomentuj artykuł: