Budżet państwa na 2023 r. z uwzględnieniem środków z KPO

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Dochody budżetu państwa planowane są na poziomie 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 68 mld zł.

W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności, rozpoczęcie realizacji projektów z KPO oraz podwyżki dla nauczycieli.

Rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczno-gospodarczą, zapewni środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny. Wśród nich na: program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8% a także wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia, realizację zadań inwestycyjnych w zakresie m.in. transportu lądowego oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Budżet na 2023 r. odpowiada na wyzwania geopolityczne i makroekonomiczne. To budżet bezpieczeństwa, odpowiedzialności i zapewnienia realizacji ważnych programów społecznych. To odpowiedzialny plan na trudne czasy wzmożonej niepewności, zorientowany na duże inwestycje w zakresie bezpieczeństwa kraju, a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo finansów publicznych. Polska w dalszym ciągu pozostaje w gronie tych krajów Unii Europejskiej, które są w stanie sprostać unijnemu limitowi fiskalnemu w zakresie wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych

powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto:
•    prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł,
•    nieprzekraczalny limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,7 mld zł,
•    deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,
•    deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB
•    dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB

Budżet przewiduje: wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%; wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym; wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6 %; wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1%; stopę bezrobocia na koniec roku 2023 w wysokości 5,4%.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada:
•    dochody budżetu środków europejskich: 107,0 mld zł,
•    wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł,
•    deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł.

Prognozowany poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. determinowany będzie przede wszystkim sytuacją makroekonomiczną oraz planowanymi zmianami systemowymi.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków wyznaczanego stabilizującą regułą wydatkową. Jednocześnie zabezpiecza skutki finansowe niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

Budżet na 2023 r. zapewnia m.in.:
•    3% PKB na obronę narodową,
•    waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%,
•    środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)
•    zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
•    podniesienie wynagrodzeń nauczycieli,
•    realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
•    zwiększenie wydatków w obszarze zdrowia, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa.

Skomentuj artykuł: