CPK. Sejm uchwalił ustawę dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego

Przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem - zakłada uchwalona w piątek przez Sejmu stawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów, przeciw było 213, od głosu wstrzymały się dwie osoby; nie głosowało 15 posłów.

Sejm wcześniej odrzucił wnioski Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 o odrzucenie w całości projektu ustawy; dwa wnioski mniejszości oraz 44 poprawki opozycji.

Jedna z odrzuconych poprawek opozycji zakładała m.in. to, że przekształcenia

Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze" (PPL) dokonuje w imieniu Skarbu Państwa Pełnomocnik rządu ds. CPK nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Inna mówiła o tym, że prezes PPL nie wcześniej niż po upływie 23 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przekazuje Pełnomocnikowi kwestionariusz przedsiębiorstwa oraz inne dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu przekształcenia PPL, określone w przepisach dot. komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

W projekcie do ustawy zapisano, że wzmocnieniu ma ulec rola spółki celowej CPK, która otrzyma analogiczne uprawnienia, jakie posiadają inni inwestorzy realizujący inwestycje celu publicznego, np. zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK. Chodzi m.in. o możliwość dokonywania wywłaszczeń na cele budowy linii kolejowych na rzecz Skarbu Państwa wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego.

Doprecyzowane zostały uprawnienia spółki CPK w zakresie prawa do czasowego zajmowania nieruchomości na potrzeby badań i pomiarów (m.in. środowiskowych, archeologicznych, geologicznych i konserwatorskich), a także regulacje dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu. Wprowadzona zostanie możliwość wczesnej realizacji prac przygotowawczych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej ze stosownej specustawy.
Ustawa wprowadza także instytucję planu miejscowego CPK przyjmowanego przez wojewodę na wniosek pełnomocnika rządu ds. CPK. Plan miejscowy CPK może określać sposób i okres tymczasowego zagospodarowania terenu i będzie zawierał ustalenia dotyczące jego przeznaczenia.

Zmiany mają usprawnić też proces inwestycyjno-budowlany w zakresie tzw. inwestycji towarzyszących CPK - np. linii kolejowych czyli tzw. szprych CPK.

Ustawa przewiduje również szereg zachęt dla mieszkańców do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej, czyli przed wywłaszczeniem. Jak napisano, w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości - o 10 proc. w przypadku gruntu i 20 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Nowe przepisy zakładają, że spółka CPK może kupić nieruchomość za cenę stanowiącą równowartość wartości odtworzeniowej bez uwzględnienia stopnia zużycia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Źródło

Skomentuj artykuł: