Dobre wyniki Grupy PGE za I półrocze 2021 roku

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 r. Zgodnie z wcześniej opublikowanymi szacunkami wyniki wszystkich segmentów działalności były wyższe w stosunku do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego.

Grupa osiągnęła zysk netto 2,7 mld zł podczas gdy w I półroczu 2020 r. odnotowana została strata 0,6 mld zł. Na lepsze wyniki niż w roku 2020 miało wpływ przede wszystkim księgowe rozwiązanie rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej (+949 mln złotych), podczas gdy w roku ubiegłym rezerwy te były zawiązywane na kwotę 474 mln złotych. Zmiany w poziomie rezerw wynikają ze zmian rynkowych stóp procentowych.

Cieszy nas dobry wynik finansowy, który jest efektem prowadzonej restrukturyzacji działalności Grupy. Musimy jednak pamiętać, że wynika on również z szeregu czynników jednorazowych, jak rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej, czy nadspodziewanie korzystnych warunków rynkowych, takich jak m.in. spadek importu energii elektrycznej do Polski, silny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku dynamicznego wzrostu gospodarczego po okresie epidemii.  Pozwoliły one oddalić o kilka miesięcy problemy dla energetyki nadchodzące wraz z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2

 

mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grup Energetycznej.

Wyniki operacyjne

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE zanotował w I półroczu 2021 r. wzrost o 4,4 TWh  (15 proc. rok do roku) i wyniósł 32,9 TWh. Wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem skokowego wzrostu zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii netto oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych. Szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu brunatnym, osiągając wartość 17,6 TWh (zmiana o 20 proc. rok do roku, największy przyrost produkcji nastąpił w Elektrowni Turów o 2,0 TWh). Generacja z węgla kamiennego wzrosła o 15 proc. rok do roku i wyniosła 11,3 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 1,2 TWh (spadek o 8 proc. rok do roku), na mniejszą produkcję w tym segmencie wpłynęły przede wszystkim mniej korzystne warunki wietrzne.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej osiągnął wartość 18,6 TWh (wzrost o 8 proc. rok do roku, ze względu na wyższe zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 18,8 TWh (spadek o 7 proc. rok do roku obejmujący taryfy biznesowe). Wolumen sprzedaży ciepła miał wartość 32,1 PJ (wzrost o 16 proc. rok do roku) ze względu na temperatury zewnętrzne w okresie niższe średnio o 2,6°C rok do roku.

Wyniki finansowe

EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2021 r. osiągnęła wartość 5,3 mld zł, zwiększając się
o 2,4 mld zł w relacji do I półrocza 2020 r. głównie ze względu na czynniki operacyjne, takie jak wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, przychody z rynku mocy oraz wyższe wolumeny dystrybuowanej energii i poprawa marży w segmencie sprzedaży.

  •     Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 2 049 mln zł, wzrost o 165 proc. rok do roku). Spadek marży na produkcji energii elektrycznej został skompensowany wyższą produkcją oraz przychodami z rynku mocy. Na wyniki pozytywnie wpłynęło również rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej w wysokości 930 mln zł.
  •     Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 715 mln zł, wzrost o 45 proc. rok do roku). Znacząca poprawa wyników ze względu na wzrost produkcji oraz cen ciepła.
  •     Energetyka Odnawialna (zysk EBITDA na poziomie 382 mln zł, wzrost o 27 proc. rok do roku). Wyższe ceny energii na rynku SPOT zrównoważyły spadek produkcji elektrowni wiatrowych spowodowany mniej korzystnymi warunkami wietrznymi.
  •     Dystrybucja (zysk EBITDA na poziomie 1 382 mln  zł, wzrost o 23 proc. rok do roku). Wzrost wyników głównie ze względu na większy wolumen przesyłanej energii.
  •     Obrót (zysk EBITDA na poziomie 706 mln  zł, wzrost o 278 proc. rok do roku). Nastąpił wzrost marży handlowej w efekcie bardziej korzystnego zabezpieczenia zakupów energii elektrycznej.

Zysk netto w I półroczu 2021 r. wyniósł 2 719 mln zł wobec straty w wysokości 637 mln zł w I półroczu 2020 r. Wynik jest pochodną dobrych wyników operacyjnych, zdarzeń jednorazowych na poziomie EBITDA, na które wpłynęło głównie rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej na kwotę 932 mln zł, odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej na kwotę 40 mln zł oraz rozpoznania w przychodach finansowych sprzedaży 50 proc. udziałów w projektach offshore w wysokości 324 mln zł.

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I półroczu 2021 r. osiągnęły wartość 2,2 mld zł
i były o 0,3 mld zł niższe rok do roku. Wzrost inwestycji nastąpił w segmencie Energetyki Konwencjonalnej głównie ze względu na nakłady na budowę dwóch bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra. Spadek nakładów widoczny był w segmencie Energetyki Odnawialnej ponieważ w II kwartale 2020 r. realizowane były farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II.

Poziom zadłużenia netto wyniósł 5,9 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 mld zł w stosunku do IV kwartału 2020 r. oraz spadek o 3,5 mld zł w relacji do I półrocza 2020 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,71x i istotnie zmniejszył się w relacji do analogicznego okresu 2020 r. (1,71x).  

Link do Raportu Zintegrowanego Grupy PGE za 2020 rok TUTAJ

Źródło

Skomentuj artykuł: