Duża strata w JSW

Ponad 1,5 mld zł straty zanotowała w ub. roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), która rok wcześniej miała blisko 650 mln zł zysku. Przychody grupy zmalały rok do roku o blisko 1,7 mld zł, a produkcja węgla była ponad 1,1 mln ton mniejsza od pierwotnego planu - podała JSW.

W czwartek Grupa JSW opublikowała swoje wyniki za ubiegły rok. Jej przychody zmniejszyły się o 19,4 proc. - z 8 mld 671,8 mln zł w roku 2019 do przeszło 6 mld 989,4 mln zł w roku ubiegłym. Strata zbliżyła się do 1 mld 537,4 mln zł, a ujemna wartość wskaźnika EBITDA wyniosła 638,4 mln zł.

Przychody JSW ze sprzedaży węgla spadły rok do roku o ponad jedną czwartą (przeszło 1,2 mld zł), a przychody ze sprzedaży koksu o 13,1 proc. (426,4 mln zł). Średnie ceny węgla koksowego spadły o 31,2 proc. (198,08 zł na tonie), węgla energetycznego o 9,6 proc. (26,43 zł na tonie), a ceny koksu o 30,1 proc. (335,13 zł na tonie). Przychody ze sprzedaży produktów węglopochodnych były mniejsze o ponad 25 proc. (71,6 mln zł).

Średnia cena węgla koksowego z JSW wyniosła w ub. roku 436,76 zł za tonę, a średnia cena koksu 777,75 zł za tonę.

W towarzyszącym rocznemu sprawozdaniu liście do akcjonariuszy, przedstawiciele zarządu JSW tłumaczą, że na ubiegłorocznych wynikach finansowych Grupy w istotny sposób zaważyła niestabilna sytuacja gospodarcza na świecie, związana z pandemią COVID-19. JSW, jako spółka wrażliwa na zmiany na powiązanych ze sobą rynkach węgla, koksu i stali, szczególnie odczuła skutki pandemii.

"Produkcja stali na całym świecie została ograniczona w niespotykanej wcześniej skali. W Unii Europejskiej w okresie maj–lipiec produkcja stali była blisko 25 proc. mniejsza w porównaniu do roku 2019, a w całym 2020 roku produkcja stali w Unii zanotowała spadek o blisko 12 proc." -

przypomina zarząd JSW, oceniając, iż "pomimo problemów związanych z pandemią COVID-19, Grupa Kapitałowa JSW zdała egzamin jako wiarygodny dostawca węgla i koksu wywiązując się z zawartych kontraktów".

Przychody Grupy JSW pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży węgla koksowego i koksu. W ub. roku kopalnie JSW wyprodukowały 14,4 mln ton węgla (wobec 14,8 mln ton rok wcześniej) oraz 3,3 mln ton koksu. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęła wartość 9,5 mln ton i była blisko 2 proc. mniejsza niż rok wcześniej. Natomiast sprzedaż koksu wzrosła o 24,4 proc. i wyniosła 3,6 mln ton.

"Niestety, w tych trudnych warunkach w porównaniu do roku 2019 o blisko jedną trzecią spadły średnie ceny węgla koksowego i koksu, co znacząco wpłynęło na wyniki Grupy Kapitałowej"

podała w czwartek spółka.

"Zarząd podejmuje działania, które pozwolą nam zminimalizować wpływ pandemii COVID-19 na płynność Grupy Kapitałowej i poprawić efektywności organizacyjną technologiczną, produkcyjną i handlową"

powiedziała prezes JSW Barbara Piontek, cytowana w czwartkowym komunikacie prasowym jastrzębskiej spółki.

W porównaniu do prognoz wynikających z pierwotnego planu techniczno-ekonomicznego na 2020 rok, ubiegłoroczne wydobycie węgla w JSW było mniejsze o 1 mln 154,1 tys. ton, przy czym największe odchylenie od planu przypadło na miesiące, w których kopalnie JSW w największym stopniu odczuły skutki pandemii, czyli okres od marca do czerwca zeszłego roku.

"Do czasu wybuchu pandemii wydobycie było większe od planowanego. Poziom realizacji inwestycji prowadzonych w 2020 roku zasadniczo wynikał z ogólnych ograniczeń wywołanych wpływem pandemii na funkcjonowanie kooperujących firm w zakresie świadczonych dostaw usług i materiałów. W 2020 roku inwestycje zostały zrealizowane na poziomie niższym od zaplanowanego w planie techniczno-ekonomicznym na 2020 rok"

czytamy w raporcie JSW.

W minionym roku Grupa JSW wydała na inwestycje blisko 1,9 mld zł - najwięcej, ponad 1 mld 552,3 mln zł, w części węglowej; m.in. wydrążono 73,1 km nowych wyrobisk korytarzowych. Na inwestycje w segmencie koksowniczym wydano 127,6 mln zł, a wydatki inwestycyjne w pozostałych segmentach działalności grupy JSW przekroczyły 216 mln zł.

Przedstawiciele JSW zapewniają, że spółka na bieżąco realizuje zawarte kontrakty handlowe, w zakresie dostaw węgla do odbiorców zewnętrznych oraz do koksowni własnych; również sprzedaż koksu realizowana jest zgodnie z ustalonymi harmonogramami. W ub. roku koksownie JSW wytworzyły 3,3 mln ton koksu. Na koniec grudnia ub. roku JSW miała 2,18 mln ton zapasów węgla i ok. 183 tys. ton koksu.

"Dużym ryzykiem dla działalności Grupy może być powrót w kolejnych okresach restrykcji związanych z kolejnymi falami COVID-19. Dużym czynnikiem ryzyka, który może zakłócić lub też uniemożliwić działalność handlową Grupy, może być ograniczenie transportu kolejowego lub morskiego"

podano w sprawozdaniu.

Łączne koszty poniesione w ub. roku na walkę z pandemią COVID-19 Grupa JSW szacuje na 93,2 mln zł. W związku z trwającym kryzysem, będącym następstwem pandemii, w grudniu ub. roku spółka otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w formie 1 mld zł pożyczki płynnościowej oraz 173,6 mln zł pożyczki preferencyjnej.

JSW skorzystała też w minionym roku z własnych środków, zgromadzonych na wypadek dekoniunktury w utworzonym w 2018 r. funduszu stabilizacyjnym - w końcu ub. roku jego faktyczna wartość wynosiła 490,7 mln zł, wobec ponad 1,8 mld zł rok wcześniej. JSW przypomina, iż celem funduszu było "ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen produktów na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej poprzez zapewnienie płynności finansowej w okresach dekoniunktury na rynku węgla koksowego".

Źródło

Skomentuj artykuł: