FEnIKS (w miejsce POIiŚ) przyjęty przez rząd

Rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

FEnIKS to największy w Polsce i Europie krajowy program realizowany ze wsparciem Funduszy Europejskich. Ponad 25 mld euro z tego programu zainwestujemy w drogi, koleje, transport publiczny, ochronę środowiska, zdrowie i kulturę. Inwestycje wspierane z programu będą między innymi realizowane przez przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służby ratownicze, organizacji pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury

powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Program wesprze proces modernizacji infrastrukturalnej kraju oraz pozwoli na realizację niezbędnych inwestycji naprawczych po skutkach pandemii. Realizując program, chcemy zwiększyć efektywność energetyczną mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw. Planujemy poszerzyć udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii. Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych.

Inwestycje w sektorze środowiska powinny przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę bioróżnorodności. Będą inwestycje w poprawę gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi.

FEnIKS to rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, a także inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne. Zwłaszcza budowa nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz sieci dróg ekspresowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast.

To także realizacja inwestycji w kluczowych obszarach systemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu jakości usług zdrowotnych oraz większej ich dostępności i skuteczności. W sektorze kultury FenikS obejmie ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu zarówno ruchomych jak i nieruchomych. Jak również rozwijanie instytucji kultury oraz wspierania ich adaptacji do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.

Program to następca dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-20143 oraz 2014-2020. Projekt Programu zostanie teraz przekazany do Komisji Europejskiej celem wydania decyzji zatwierdzającej.

Źródło

Skomentuj artykuł: