Niemal 1,8 mld euro na wsparcie OZE

Cele Polityki Spójności na lata 2021-2027 w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz projekty w zakresie OZE, które mogą uzyskać dofinansowanie unijne były tematem wystąpienia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak podczas Sanockiego Forum Gospodarczego.

Inwestycje w OZE

- Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jej przesył i magazynowanie to najważniejsze inwestycje, które mogą otrzymać wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oraz 16 programów regionalnych. Na działania z zakresu wspierania wytwarzania energii z odnawialnych źródeł planuje się przeznaczyć  prawie 1,8 mld euro, tj. ponad 8,34 mld zł

powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas debaty „Jak polepszyć jakość życia mieszkańców poprzez inwestycje w OZE”

FEnIKS to największy program inwestycyjny w Polsce i UE. W zakresie energetyki dofinansowanie z programu dotyczyć będzie większych projektów, istotnych z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie krajowym. Działania te uzupełniane będą na szczeblu regionalnym.

O wsparcie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, państwowe jednostki budżetowe oraz podległe jej organy.

- Dofinansowanie obszaru OZE przyczyni się do rozwoju inicjatyw, takich jak spółdzielnie energetyczne. Dzięki wsparciu będą mogły powstać nowe miejsca pracy

dodała wiceminister

W ramach perspektywy 2021-2027 z pieniędzy UE planowane są do wsparcia następujące projekty:

  • budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE wraz z przyłączami w zakresie wytwarzania: energii elektrycznej, ciepła, wodoru, biometanu i biopaliw II i III generacji,

  • budowa lub przebudowa sieci na sieci inteligentne, umożliwiające odbiór energii z OZE, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE,

  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE,

  • poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (inwestycje ograniczające zużycie energii, w tym instalacja urządzeń OZE),

  • promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców oraz przedsiębiorców/władz m.in. w zakresie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki i wykorzystania OZE.

Poruszana podczas Forum tematyka nie jest przypadkowa. Miasto Sanok realizuje plan transformacji energetycznej z udziałem zielonego wodoru. Władze miasta planują zainwestować też w montaż paneli fotowoltaicznych, magazynu energii oraz ciepła.

Źródło

Skomentuj artykuł: