Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy z priorytetem UE

"W dzienniku urzędowym Unii Europejskiej opublikowano listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Project of Common Interest – PCI), na której znajduje się Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy" - poinformował Operator Systemu Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Dodał, że projekt został wpisany na listę PCI w ramach "Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla wodoru" (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan in hydrogen - BEMIP Hydrogen).

"Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego jest obecnie na etapie opracowywania wstępnego studium wykonalności, które ma dostarczyć rekomendacji odnoszących się do zakresu inwestycji, jej kosztów, lokalizacji, harmonogramu i opłacalności ekonomicznej. Prace nad raportem mają zakończyć się w drugim półroczu 2024 r." - podał Gaz-System, dodając, że został on zgłoszony na listę PCI przez Gaz-system i operatorów systemów przesyłowych z Finlandii, państw bałtyckich i Niemiec.

Spółka zwróciła uwagę, że po raz pierwszy lista PCI uwzględnia projekty inwestycyjne w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru, a także regazyfikacji wodoru lub jego pochodnych.

"Dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas realizacji (...) projektów dywersyfikacyjnych, nasze zasoby oraz wysokie kompetencje spółki z pewnością będą kluczowe dla utworzenia zintegrowanej infrastruktury wodorowej w naszym regionie"

 – powiedział cytowany w komunikacie prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc.

Spółka przypomniała, że Gaz-System zrealizował szereg projektów, które były uznane za priorytetowe w Unii Europejskiej na bazie europejskiego rozporządzenia TEN-E. Dodano, że wśród nich znalazły się takie inwestycje jak Baltic Pipe, terminal LNG w Świnoujściu, budowa połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją oraz rozbudowa krajowej sieci przesyłowej gazu.

Wskazał, że zgodnie z rozporządzeniem TEN-E projekty PCI to inwestycje mające "kluczowe" znacznie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej.

Gaz-System zwrócił uwagę, że projekty PCI mogą korzystać z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń oraz dofinansowania w ramach instrumentu "Łącząc Europę".

Gaz-System informował  w styczniu br, że Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszyć zależność od importowanej energii z paliw kopalnych. Ponadto, ma odgrywać istotną rolę w dekarbonizacji społeczeństw i energochłonnych gałęzi przemysłu zlokalizowanych wzdłuż korytarza.

Podkreślił wówczas też, że w 2024 r. planuje kontynuować realizacji strategii wodorowej spółki. "W listopadzie 2023 r. rozpoczęliśmy prace mające na celu rozpoznanie deklarowanej podaży oraz zapotrzebowania polskiego rynku na paliwa zielone, w tym wodór. Produktem tych prac będzie Polska Mapa Wodoru" - informował Gaz-System.

Operator zwrócił wtedy uwagę, że równolegle kontynuuje prace badawcze dotyczące wykorzystywania istniejącej infrastruktury gazowej do transportu metanu z domieszką wodoru (do 10 proc.). Zaznaczył, że na poziomie unijnym i krajowym spółka zaangażowana jest w prace nad regulacjami prawnym dotyczącymi tej kwestii.

"Spółka prowadzi rozmowy z przyszłymi producentami i odbiorcami zielonego wodoru, by wypracować szczegóły współpracy przy potencjalnych projektach inwestycyjnych" 

- dodał w styczniu Gaz-System.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

Skomentuj artykuł: