Listopadowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych da mniejszy zysk

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych do sprzedaży w listopadzie ulega dostosowaniu do zmian na rynku finansowym - informuje resort finansów. A to oznacza, że dadzą one mniejszy zysk. Jednocześnie preferencyjna marża obligacji 2-letnich, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej NBP i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji - pozostają bez zmian.

Nowe oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP sprzedawanych w listopadzie, wyniesie 6,25% dla obligacji 1-rocznych i 6,50% dla 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,60%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,75% dla 4-latek oraz 7,00% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 6,95% i 7,25% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych w listopadzie instrumentów 0,00% dla obligacji 1-rocznych i 0,50% dla 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,25%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,50%.

Preferencyjna marża dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co 4- i 10 latek, wynosi odpowiednio 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.
Szczegółowe informacje o naszej bieżącej ofercie można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.

- Zmiana warunków oprocentowania obligacji oszczędnościowych wynika z ich dostosowania do bieżących realiów rynkowych. Obniżeniu ulega oprocentowanie oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. Oferta obligacji oszczędnościowych nadal pozostaje atrakcyjna dla oszczędzających. Wyżej niż stopa referencyjna NBP będą oprocentowane obligacje, których oprocentowanie ustalane jest na podstawie tej stopy. W listopadzie trafią do sprzedaży obligacje 1-roczne ze stopą 6,25% w pierwszym okresie odsetkowym i 2-letnie oprocentowane 6,50% w pierwszym okresie odsetkowym. Marże obligacji 2-letnich, których oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych uzależnione jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji pozostają niezmienione. Miło nam również poinformować, że od listopada możliwe będzie nabywanie obligacji oszczędnościowych także w ramach konta emerytalnego IKZE-Obligacje. Konto IKZE-Obligacje będzie można założyć w punktach sprzedaży jednego z naszych agentów – Banku PKO BP. Jest to drugi, obok IKE-Obligacje, produkt emerytalny, w ramach którego kupimy obligacje oszczędnościowe. Wszystkich, którzy myślą o bezpiecznym gromadzeniu środków na przyszłą emeryturę zachęcamy do założenia Konta IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje. Można mieć jednocześnie oba konta: IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje bądź tylko jedno z nich. Komplet informacji o obligacjach można znaleźć na stronie serwisu o obligacjach pod adresem www.obligacjeskarbowe.pl – komentuje Sebastian Skuza sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Od 26 października można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 listopada

Cena sprzedaży

OTS0224

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

ROR1124

1-roczne

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,25% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

DOR1125

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,50% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOS1126

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,60% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI1127

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,75%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO1133

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

ROS1129

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,95%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD1135

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,25%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

1stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

w dowolnym momencie przez Internet w za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl lub bezpośrednio na stronach: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl, www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.przez telefon:

- PKO Bank Polski, pod numerem: 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. 

- Bank Polska Kasa Opieki S.A., pod numerem: 22 591 22 00.

w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Jak założyć IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje?

Konto IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje można otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP. Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

Skomentuj artykuł: