Dla kogo obowiązkowe jest OC zawodowe? Wszystko, co musisz wiedzieć

Popełnienie błędu podczas wykonywania czynności zawodowych może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Przedstawiciele zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością, muszą być odpowiednio zabezpieczeni i posiadać zawodowe OC. Niektórzy, jak np. agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami czy księgowi są do tego ustawowo zobligowani. Ich błędy mogą spowodować stratę finansową czy uszczerbek na zdrowiu. Polisa chroni zarówno sprawcę, jak i poszkodowanego.

- Środki z ubezpieczenia zawodowego OC to zabezpieczenie na wypadek popełnienia błędu, w którym poszkodowane zostaną osoby trzecie. W przypadku konieczności wypłaty świadczenia, taka polisa pokryje straty należące się poszkodowanej osobie. Abstrahując od ustawowego obowiązku ubezpieczenia, który ciąży na niektórych zawodach, odpowiednia ochrona przydaje się w wielu branżach. Szkody w pracy zawodowej mogą mieć istotny wpływ na karierę lub nawet działanie całej firmy. Przykładem może być jeden z naszych klientów, pracujący jako księgowy. W wyniku popełnionego błędu – uchybienia popełnionego w terminowym złożeniu wniosku, utracił możliwość otrzymania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W konsekwencji w przypadku braku polisy OC zawodowego musiałby wypłacić aż 30 000 zł odszkodowania z własnej kieszeni 

– mówi Elżbieta Woźniak-Sitek, kierowniczka Biura Likwidacji Szkód Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej w TUZ Ubezpieczenia.

Duża presja czasowa na pośrednikach kredytowych

Błędy zdarzają się każdemu. Nawet profesjonalistom w ich dziedzinach. Wykonywanie zawodu podwyższonego ryzyka wiąże się z ogromną odpowiedzialnością wobec osób trzecich. Przykładem zawodu obecnie narażonego na błędy są pośrednicy kredytów hipotecznych. W związku z dużą liczbą wniosków z programu Kredyt 2% już ponad 90,3 tys. osób złożyło wnioski o udzielenie dofinansowanego kredytu. Do tej pory podpisano aż 40,8 tys. umów. Łączna kwota bezpiecznych kredytów to ponad 16,5 mld zł. To powoduje presję czasową w tym zawodzie, a kwoty jakie się pojawiają są nie tylko duże, ale też są często całymi oszczędnościami wnioskujących. To wpływa na determinacje w dochodzeniu odszkodowania za popełnione błędy.

Agenci ubezpieczeniowi to klienci… ubezpieczycieli

Agent ubezpieczeniowy (i agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające) wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

– Niedochowanie należytej staranności w wykonywaniu czynności agencyjnych może skutkować powstaniem straty majątkowej po stronie klienta agenta, a w konsekwencji może skończyć się roszczeniem do agenta o naprawienie powstałej szkody – przestrzega Katarzyna Ziembicka - główny specjalista ds. ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ Ubezpieczenia.

– Na przykład wystawienie polisy ubezpieczenia wbrew udokumentowanym oczekiwaniom klienta może skutkować powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej, w wyniku odmowy uznania przez TU odszkodowania z zawartej umowy ubezpieczenia – dodaje ekspertka.

Kary za brak OC zawodowego bywają dotkliwe

Brak ubezpieczenia zawodowego oznacza konieczność pokrycia kosztów odszkodowań i naprawienia szkód z własnych środków w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim. Brak obowiązkowego OC wiąże się też z konsekwencjami prawnymi. W zależności od wykonywanej pracy kary mogą się różnić. Mogą to być np. nagany, upomnienia czy kary finansowe. W niektórych przypadkach przepisy ustalają nawet czasowe lub stałe pozbawienie prawa do wykonywania zawodu, a w bardzo szczególnych sytuacjach ograniczenie wolności.

– Zakres kar, którymi skutkuje nieposiadanie obowiązkowego OC zawodowego jest niejednolity. Przykładowo, kara nałożona na agenta nieruchomości może wynieść od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia naliczanego na podstawie danych GUS. W przypadku agenta ubezpieczeń kara może wynieść 1000 euro, a księgowemu, oprócz grzywny, może grozić nawet kara pozbawienia wolności – dodaje Maciej Tokarski, Menedżer ds. Ubezpieczeń MSP w TUZ Ubezpieczenia.

OC Zawodowe nie tylko dla spełnienia obowiązku

Typowym przykładem zawodów, w których ryzyko zawodowe jest duże są lekarze czy prawnicy, którzy w wyniku pomyłki mogą narazić innych na poważne konsekwencje – odpowiednio medyczne lub prawne. Przedstawiciele wielu zawodów w Polsce zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia zawodowego OC. Jednak brak ustawowego obowiązku nie powinien decydować o rezygnacji z odpowiedniej polisy.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu chroni biznes przed finansowymi i prawnymi konsekwencjami za szkody powstałe wskutek błędów popełnionych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa zwiększa też wiarygodność i prestiż firmy. Kary za brak zawodowego OC mogą sięgać nawet 1 tys. euro, ale konsekwencje finansowe popełnionych błędów w niektórych branżach mogą sięgać milionów złotych.

Zawody, w których OC zawodowe jest obowiązkowe:

  • agenci ubezpieczeniowi,
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
  • pośrednicy kredytów hipotecznych,
  • księgowi – w przypadku wykonywania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • prawnicy.

A także:

  • lekarze, weterynarze, pielęgniarki i farmaceuci,
  • architekci i inżynierowie budowlani,
  • adwokaci, radcy prawni i notariusze,
  • rzecznicy patentowi.
Źródło

Skomentuj artykuł: