ROD do likwidacji? MRiT studzi emocje

Nowe przepisy o planowaniu przestrzennym nie oznaczają likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych - wskazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, odnosząc się do informacji opublikowanej przez Polski Związek Działkowców.

KZD na swoich stronach internetowych napisał, że projekt rozporządzenia przygotowany przez MRiT dotyczący tzw. stref planistycznych, może otworzyć drzwi do likwidacji części Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Będzie to związane - według KZD - z zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin.

MRiT w odpowiedzi na publikację KZD, napisało, że stanowisko Związku zawiera liczne nieścisłości, które mogą wywołać niepotrzebny niepokój użytkowników ogrodów działkowych. Przyznało, że zarówno w dotychczasowym systemie prawnym, jak i we wprowadzoną ostatnią nowelizacją planowania przestrzennego, gminy w planach miejscowych mogą rozstrzygać o lokalizacji ogrodów działkowych. 

"Uchwalenie planów ogólnych spowoduje, że rada gminy może dokonać tego rozstrzygnięcia na wcześniejszym etapie" - napisano. Zaznaczono jednak, że możliwość przewidywania lokalizacji ogrodów działkowych na etapie planu ogólnego ma na celu m.in. zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury.

Wskazano, że przygotowując plan ogólny gminy będą obowiązane uwzględnić kilkadziesiąt uwarunkowań rozwoju przestrzennego. 

"W uzasadnieniu planu ogólnego będzie konieczne przedstawienie przyczyn wyznaczenia stref planistycznych w granicach określonych w planie ogólnym" - wyjaśniono. Podkreślono, że plany ogólne będą poddawane konsultacjom społecznym

"Nie jest więc możliwe, żeby wyznaczanie poszczególnych stref następowało pochopnie, bez uwzględnienia ogrodów działkowych w strefach planistycznych"

napisał resort.

Dodano, że przedstawiciele działkowców, przedstawili swoje postulaty na spotkaniu z urzędnikami ministerstwa. 

"MRiT po zapoznaniu się ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych wprowadziło do projektu rozporządzenia ogrody działkowe w kolejnej strefie – wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną" - wskazano w komunikacie.

Skomentuj artykuł: