Wybory nadchodzą: Wszystko, co musisz wiedzieć o Centralnym Rejestrze Wyborców

Centralny Rejestr Wyborców ułatwi obywatelom głosowanie, urzędnikom organizację pracy, a komisjom wyborczym przeprowadzenie wyborów. Zachęcamy wszystkich obywateli do sprawdzenia swoich danych w CRW, a Ci, którzy chcą np. zmienić miejsce głosowania czy dopisać się do rejestru, przebywają za granicą lub chcą wystąpić o możliwość głosowania przy pomocy pełnomocnika, mogą zrobić to online.

Gminy wciąż będą odpowiedzialne za organizację wyborów, ale proces ten będzie sprawniejszy i łatwiejszy zarówno dla gmin, jak i dla wyborców.  Utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców pozwoliło na:

- scentralizowanie danych o obwodach głosowania i okręgach wyborczych; 
- przypisanie wyborcy do konkretnego obwodu i okręgu w oparciu o adres zamieszkania; 
- integrację z rejestrem PESEL – automatyczne zmiany w przypadku zmiany meldunku, utraty obywatelstwa polskiego lub śmierci;
- wyeliminowanie konieczności przesyłania danych pomiędzy gminami; 
- znaczne ograniczenie udziału urzędników w dopisywaniu do listy wyborców na wniosek obywatela – jeśli zdecydujesz się na zmianę lokalu wyborczego, w którym będziesz głosować i zgłosisz tę zmianę w CRW, udział urzędnika w całym procesie zostanie całkowicie wyeliminowany, a Ty będziesz miał gwarancję, że oddasz głos w miejscu, które wybrałeś; 
- znika ryzyko, że jedna osoba będzie dopisana do list wyborczych w dwóch lokalach wyborczych;
masz możliwość wglądu do własnych danych przetwarzanych w CRW.
 

Skorzystaj z usług dostępnych w CRW
 

1. Każdy wyborca może skorzystać z usługi umożliwiającej wgląd do danych własnych, przetwarzanych w CRW stale lub w kontekście konkretnych wyborów. Znajdziesz tam informację o obwodzie głosowania, w którym zostałeś ujęty w spisie wyborców.

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców

2. Chcesz zmienić miejsce głosowania? Możesz to zrobić online!

Zmień miejsce głosowania

3. Możesz także online złożyć wnioski:

- o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wyborcy – obywatela polskiego – stale zamieszkałego na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie
- o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy –  obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim oraz obywatela 
 

Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW 
 

4. Zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania, w tym wyborcę podlegającego obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Korespondencyjnie mogą głosować także osoby 60+ oraz osoby z niepełnosprawnością.

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego


5. Złóż wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika

Na portalu gov.pl znajdziesz też informacje:

- o możliwości pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania  w urzędzie 

Dlaczego potrzebowaliśmy CRW?
 

Przed wdrożeniem CRW, gminy prowadziły lokalne rejestry wyborców, przy pomocy których sporządzały spisy uprawnionych do głosowania na poszczególne wybory z wykorzystaniem różnych systemów informatycznych. Gminy obsługiwały więc proces organizacji wyborów, przekazywania danych do Państwowej Komisji Wyborczej oraz proces obsługi obywateli zamierzających korzystać z praw wyborczych, w różny sposób.

Konieczność przekazywania zawiadomień między gminami o zmianach miejsca głosowania wyborców wymagała ogromnego zaangażowania urzędników samorządowych w proces dopisywania oraz skreślania wyborców ze spisów wyborców przed wyborami, a także powiadamiania wyborców o dokonanych czynnościach. Wiązało się to się także z ryzykiem ujęcia danego wyborcy w więcej niż jednym rejestrze lub spisie wyborców.  

Rozproszenie informacji utrudniało również proces organizacji wyborów za granicą. Każdy wyborca, który zgłaszał się do konsula z wnioskiem o dopisanie go do spisu wyborców w wyborach parlamentarnych i wyborach RP, musi zostać zweryfikowany w zakresie posiadania czynnego prawa wyborczego, co rodziło konieczność wymiany informacji z gminą w kraju. Ponadto gmina była zobowiązana do wykreślenia ze spisu wyborców w tej gminie wyborcy przebywającego za granicą. Bardzo krótki czas na weryfikację danych rodził ryzyko nieuprawnionego głosowania i niewykreślenia wyborcy ze spisu w kraju.

Skomentuj artykuł: