Barometr EFL: tak dobrego początku roku nie było od 2018 roku. Więcej firm planuje inwestować i sprzedawać

Pierwszy tegoroczny odczyt Barometru EFL wyniósł 52,5 pkt. i jest o 2,1 pkt. wyższy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku i o 4 pkt. wyższy niż rok temu. Wartość wskaźnika rośnie już trzeci kwartał z rzędu. 

– Wyniki naszego Barometru opierają się na subiektywnych opiniach przedsiębiorców na temat ich planów i rozwoju działalności w danym kwartale. A na ich odpowiedzi wpływają zarówno wewnętrzne dane dotyczące zamówień jak i informacje makroekonomiczne oraz prognozy analityków, które z miesiąca na miesiąc są coraz bardziej optymistyczne. Jak podał GUS, wstępny odczyt grudniowej inflacji wyniósł 6,5% w ujęciu rocznym, czyli niemal trzy razy mniej niż w szczycie ubiegłego roku, kiedy w lutym było to 18,4%. Do tego obserwujemy, że polska gospodarka weszła już na trwałą ścieżkę umiarkowanego wzrostu gospodarczego, a dynamika PKB za cały 2024 rok może być bliska 4%. Jeśli dodamy jeszcze dane z naszego podwórka – branża leasingowa najpewniej w 2023 roku przekroczyła kolejną granicę finansowania wynoszącą 100 mld zł i perspektywy inwestycyjne na ten rok są zdecydowanie bardziej optymistyczne niż w minionych miesiącach, zapowiada nam się dobry rok. Czują to także sami przedsiębiorcy, którzy już mniej obawiają się inflacji, czekają na odmrożenie funduszy unijnych oraz wprowadzanie korzystnych zmian prawno-finansowych – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Trzeci raz nad kreską

Główny odczyt Barometru EFL na I kwartał 2024 roku wynosi 52,5 pkt. i jest o 2,1 pkt. wyższy niż poprzedni pomiar. To trzeci wzrost wskaźnika z rzędu. Odczyt jest również o 4 pkt. wyższy niż rok temu. Ten rok jest pierwszym od 6 lat, który otwieramy z wartością Barometru EFL powyżej progu ograniczonego rozwoju (OR). Ostatni raz próg OR w I kwartale został przekroczony w 2018 – wyniósł wtedy 56,8 pkt.

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który w Barometrze EFL wynosi co najmniej 50 pkt. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Wartość wskaźnika na poziomie 52,5 pkt. oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

Ruszą inwestycje

Właściwie na każdy obszar, który składa się na wartość głównego indeksu „Barometru EFL”, przedsiębiorcy MŚP patrzą coraz optymistyczniej.

Analizując dane z ostatnich pomiarów, zauważalna jest nieznacznie, lecz regularnie wzrastająca skłonność ze strony przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji. W I kwartale tego roku 12% przedsiębiorców planuje więcej inwestować. Pod koniec 2023 roku było to 8%, w III kwartale 5%, a w II kwartale 2%. Wcześniej wartości oscylowały wokół 1%.

Warto zwrócić uwagę na poprawę nastrojów pod względem planowanej sprzedaży produktów i usług. 21% firm przewiduje wzrost przychodów w pierwszych miesiącach tego roku. Kwartał wcześniej było to 12%, a w III kwartale ubiegłego roku 13%. Za lepszą sprzedażą idzie lepsza płynność finansowa – jej poprawy spodziewa się 18% firm. Pod koniec ubiegłego roku było to 12%.

Kiedy rośnie płynność, spada zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Na jej wzrost wskazuje obecnie 23% przedsiębiorców, kwartał wcześniej było to 25%.

Biorąc pod uwagę wielkość firm w najlepszych nastrojach są najwięksi gracze sektora MŚP. Odczyt dla średnich firm wyniósł 55,3 pkt. W przypadku mikro – 51,9 pkt., a małych 51,7 pkt.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 23 grudnia 2023 roku.

Źródło

Skomentuj artykuł: