Duże rewizje wzrostu PKB w państwach UE w 2021 r.

Europejskie urzędy statystyczne coraz częściej dokonują istotnych korekt danych o stanie gospodarki – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. W ostatnim czasie poznaliśmy skorygowane odczyty rachunków narodowych z Hiszpanii, Niderlandów, Wielkiej Brytanii czy Włoch. Wszystkie te kraje zwiększyły szacowane tempo wzrostu PKB w 2021 r. w górę. Skala korekt wyniosła od 0,9 pkt. proc. do 1,3 pkt. proc. Wielkości te znacząco przekraczają standardowe korekty widoczne w ostatnich latach.

Szoki gospodarcze utrudniają precyzyjne mierzenie stanu gospodarki. Zawirowania wywołane pandemią COVID-19 czy wojną w Ukrainie generują trudności w szybkim analizowaniu danych obrazujących kondycję gospodarki. Rewizja szacunków wynika z wykorzystania bardziej szczegółowych informacji, poprawy przewidywań wpływu globalnych łańcuchów dostaw czy dokładniejszego oszacowania strat wywołanych pandemią. 

Bardziej precyzyjne pomiary

Rewizja Brytyjskiego Urzędu Statystycznego związana jest z sektorem usług. Wzrost aktywności w 2021 r. zrewidowano z 7,0 proc. do 10,9 proc. Zmiana ta wynikała między innymi z bardziej precyzyjnego pomiaru obrotów handlu hurtowego i detalicznego w sektorze motoryzacyjnym oraz bardziej szczegółowej metody szacowania marż handlowych dystrybutorów. Brytyjczycy znacząco zrewidowali dane o produkcji przemysłowej w dół.

Obecne szacunki wskazują na spadek produkcji o 3,9 proc., podczas gdy pierwotnie informacje przedstawiały wzrost o 7,3 proc. Ta zmiana była rezultatem dokładniejszego oszacowania zmian cen w branży energetycznej. 

Rewizja również w Polsce

Główny Urząd Statystyczny w Polsce również dokonał istotnych korekt. Polskie PKB skorygowane zostało w górę z 5,9 proc. do 6,9 proc. Zmiany związane były m.in. ze wzrostem konsumpcji publicznej – tempo wzrostu systematycznie rosło wraz z kolejnymi publikacjami kwartalnych wyników o PKB.

Finalne odczyty najprawdopodobniej zostaną skorygowane w górę. W większości krajów urzędy statystyczne nadal nie zakończyły pełnego szacowania skutków gospodarczych pandemii za lata 2020-2021. Dodatkowo, w 2024 r. przypada cykliczna, 5-letnia aktualizacja krajowych rachunków narodowych członków Unii Europejskiej. Aktualizacja obejmuje nowe źródła danych oraz standaryzację metod na poziomie państw Wspólnoty, co wpływa na finalne odczyty. Na przykład, wzrost PKB za lata 2016-2017 dla UE został obniżony o 0,6 pkt. proc. Ostatnia aktualizacja miała miejsce jeszcze przed 2020 r. – faktyczne zmiany mogą być znaczące.

Skomentuj artykuł: