Wsparcie dla eksporterów i inwestorów

Firmy z sektora MŚP, zainteresowane ekspansją zagraniczną, mogą skorzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez rządowe agendy i instytucje finansowe.

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorstw działalnością eksportową. Jak wynika z danych  GUS, w I półroczu tego roku z objętych statystyką ponad 44,6 tys. firm (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób) sprzedaż na eksport prowadziło prawie 16,4 tys. jednostek, tj. 36,7 proc. ich ogólnej liczby. Był to udział  o 3 pkt. proc. wyższy niż w I półroczu 2015 r. Wzrost udziału eksporterów odnotowano we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw. Jednak, jak pokazują badania, skłonność do podejmowania działalności eksportowej, jak i intensywność tej działalności rosną wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Sprzedaż eksportową prowadziło w przybliżeniu co czwarte małe przedsiębiorstwo bez mikrofirm (27,2 proc. ), niemal co drugi podmiot (48,7 proc.) z grupy  średnich firm i blisko 2/3 (65,8 proc.) przedsiębiorstw dużych.

Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego przeprowadzonego wśród eksportujących firm przemysłowych wynika, że zdecydowanie najważniejszym motywem prowadzenia działalności eksportowej jest rozszerzenie rynku zbytu, wymieniane przez 70 proc. respondentów. Dalsze miejsca zajmują: zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych (28 proc. wskazań), dywersyfikacja rynku zbytu i wyższa rentowność sprzedaży na rynku zagranicznym niż krajowym (po 27 proc ) oraz reakcja na ofertę współpracy zgłoszoną przez firmę zagraniczną (25 proc.).

O tym, że ekspansja zagraniczna przynosi wymierne efekty świadczą bardzo dobre wyniki polskiego handlu zagranicznego. W ub. wartość eksportu, mimo ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego, wzrosła o 7,7 proc. A według  prognoz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w tym roku można spodziewać  się wzrostu na poziomie 6 proc.  Nadal jednak wiele mniejszych firm nie chce podejmować ryzyka związanego z wchodzeniem na zagraniczne rynki. Według raportu o sytuacji sektora MŚP przygotowanego przez Bank Pekao, przy współpracy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), głównymi barierami rozwoju działalności eksportowej przez mniejsze firmy są: obawa przed zagraniczną konkurencją, ryzyko kursowe, problemy z zatrudnieniem zagranicznych pracowników, brak możliwości weryfikacji kontrahenta, wysokie koszty. Dlatego firmy te potrzebują różnego rodzaju wsparcia: finansowego, organizacyjnego, eksperckiego.

Kluczową kwestią w rozwoju każdego biznesu, w tym działalności eksportowej, jest dostęp do kapitału. Przedsiębiorca zainteresowany ekspansją zagraniczną nie musi jednak liczyć tylko na środki własne czy kredyty z banków komercyjnych. Może też skorzystać ze wsparcia oferowanego polskim firmom przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) czy Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Zgodnie ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jednym ze strategicznych zadań BGK jest wspieranie polskich przedsiębiorstw w ich międzynarodowej ekspansji. W ofercie produktowej banku są zarówno instrumenty wykorzystywane do bezpośredniego finansowania eksportu usług i dóbr inwestycyjnych, jak i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polskich przedsiębiorców w 69 krajach na sześciu kontynentach. Z kolei KUKE pomaga polskim eksporterom w ubezpieczeniu należności handlowych.  

Pomoc polskim firmom z sektora MŚP w rozwijaniu działalności eksportowej oferuje też Polska Agencja Inwestycji i Handlu, od dwóch lat organizująca w Warszawie PAIH Forum Biznesu, podczas którego każdy przedsiębiorca może skonsultować swój pomysł na międzynarodowy projekt z szefami wszystkich Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, a także ekspertami sektorowymi.

– Wejście na nowy rynek to duże wyzwanie, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Dlatego naszą rolą jest pomoc w zmniejszeniu ryzyka związanego z działalnością na zagranicznych rynkach. Chcemy pobudzić i zachęcić polskich przedsiębiorców, głównie małych i średnich, do tego aby wchodzili na rynki zagraniczne

mówiła podczas inauguracji październikowego forum Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezes zarządu PAIH.

Zainteresowani rozpoczęciem sprzedaży zagranicznej mogą też uzyskać wsparcie w formie dotacji z programów unijnych, np. Internacjonalizacja MŚP w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Pozyskane środki mogą być wykorzystane np. na opracowanie  strategii eksportowej.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: