KE: wzrost realnego PKB Polski 0,7% w 2023 r., 2,7% - w 2024 r.

Komisja Europejska (KE) opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze. Prognozy dla Polski na lata 2023-24 są lepsze od projekcji KE z lutego 2023 r.

KE przewiduje wzrost realnego PKB na poziomie 0,7% w 2023 roku oraz 2,7% w 2024 r. po wzroście o 5,1% zanotowanym w ubiegłym roku. 

Jak poinformowało ministerstwo finansów, wiosenna prognoza KE dla Polski na lata 2023-24 przedstawia się korzystniej  od projekcji z lutego 2023 r. KE skorygowała w górę przewidywania dotyczące wzrostu PKB  odpowiednio o 0,3 pkt proc. w 2023 r. (z 0,4% na 0,7%) i o 0,2 ( z 2,5% na 2,7%) pkt proc. w 2024 r.
W 2024 roku KE prognozuje odbicie konsumpcji prywatnej do poziomu 2,7%. Według przewidywań KE w 2023 r. nastąpi  wzrost inwestycji o 2,0% w 2023 roku oraz 3,1% w 2024 roku (po wzroście o 5,0% w 2022 roku). Pozytywnie na dynamikę inwestycji będą wpływały z kolei inwestycje publiczne – przede wszystkim w zakresie obrony narodowej oraz na poziomie samorządów.

KE wskazuje, że średnioroczna inflacja (HICP) w Polsce wyniosła w ubiegłym roku 13,2%. Rosnące ceny surowców, rosnący popyt i ograniczenia po stronie podaży przyczyniły się do wzrostu inflacji w ostatnich miesiącach. Pomimo spadku cen surowców, silnych efektów bazy, słabego popytu krajowego oraz restrykcyjnej polityki monetarnej KE przewiduje, że w 2023 r. utrzyma się wysoka dynamika cen. Główne przyczyny to opóźnione przełożenie podwyższonych cen energii na inflację bazową i silny wzrost płac. W efekcie średnioroczna stopa inflacji w 2023 roku wyniesie 11,7%. W 2024 roku inflacja w Polsce wyraźnie obniży się do 6,0%.

W obszarze rynku pracy KE prognozuje, że stopa bezrobocia w bieżącym roku wzrośnie do nieznacznie 3,3%. W 2024 roku powróci ona do tendencji spadkowej i wyniesie 3,2%. Pomimo spowolnienia aktywności gospodarczej stopa bezrobocia pozostanie stabilna w okresie objętym prognozą, ponieważ, zdaniem KE, niedobór siły roboczej sprawia, że firmy w Polsce niechętnie zwalniają pracowników. Stopa bezrobocia w Polsce będzie wyraźnie poniżej średniej dla UE (wynoszącej odpowiednio 6,2% w 2023 r. i 6,1% w 2024 r.). KE oczekuje, że płace będą nadal rosły w szybkim tempie, na co wpływ będzie wywierać wzrost płacy minimalnej i niska stopa bezrobocia. W efekcie, KE prognozuje dodatnią realną dynamikę wynagrodzeń zarówno w 2023, jak i 2024 roku (w ujęciu nominalnym odpowiednio 12,7% i 8,3% – powyżej prognozowanej inflacji).

W swojej prognozie KE przewiduje, że w 2023 roku deficyt nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 5,0% PKB. Wpływ na  ten  wynik będą miały działania osłonowe podjęte przez rząd w odpowiedzi na wysoki wzrost cen energii (1,7% PKB). Na 2024 rok KE prognozuje spadek deficytu do 3,7% PKB, głównie na wskutek wygaszania działań związanych z łagodzeniem przez rząd wysokich cen energii, których koszt netto zmniejszy się do 0,3% PKB. Pozostałe wydatki sektora, w tym inwestycje, pozostaną na wysokim poziomie.

Zgodnie z prognozą KE, na koniec bieżącego roku dług sektora wyniesie 50,5% PKB, a w 2024 r. wzrośnie do 53,0% PKB. W prognozowanym poziomie długu uwzględniony został wzrost wydatków militarnych.

Źródło

Skomentuj artykuł: