Kolejne rozdanie funduszy szwajcarskich dla Polski

Polska otrzyma z drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 320,1 mln franków szwajcarskich. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda.

Szwajcaria, chociaż nie jest członkiem UE, wspiera rozwój kilkunastu państw Wspólnoty (w tym Polski) poprzez specjalną pulę funduszy. Podpisanie umowy na II edycję Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poprzedziły uzgodnienia pomiędzy Szwajcarią a UE. W czerwcu 2022 r. Szwajcaria i UE podpisały Memorandum of Understanding, w którym m.in. określono wysokość wsparcia dla tych kilkunastu krajów, na co będą przeznaczone środki i kto z nich skorzysta.

Minister Puda poinformował, że aby wyrównywać szanse rozwojowe pomiędzy regionami, wsparcie otrzymają średnie miasta, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

- Wsparcie przeznaczymy także na konieczne do rozwoju polskiej gospodarki innowacje i badania naukowe. Pozwoli to naszej gospodarce wejść na wyższy poziom konkurencyjności i odporności na kryzysy - zaznaczył szef MFiPR.

To już II edycja wsparcia rozwoju Polski z funduszy szwajcarskich. Pierwsza była realizowana w latach 2007-2017. W II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planowana jest realizacja dwóch głównych  programów:

Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast - 278,7 mln franków szwajcarskich (oraz dodatkowo 49,882 mln CHF wkładu krajowego);

Program Badania Naukowe i Innowacje - 35 mln franków szwajcarskich (29 mln CHF na badania stosowane i 6 mln CHF na badania podstawowe oraz dodatkowo 6,176 mln CHF wkładu krajowego).

Umowa przewiduje także Pomoc Techniczną (w tym Fundusz Przygotowawczy) w wysokości 6,4 mln franków szwajcarskich.

MFiPR będzie sprawować funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej, czyli ministerstwo będzie czuwać nad wdrażaniem programu i osiągnięciem jego celów. Wdrażanie (kwalifikowalność kosztów) II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się w grudniu 2029 r.

Obecnie obie strony - polska i szwajcarska - wspólnie pracują nad szczegółami programów, które będą wdrożone w Polsce.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umów na poszczególne programy. Wtedy zostanie ogłoszony szczegółowy zakres wsparcia i rozpocznie się nabór wniosków.

Wsparcie dla miast z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast
Wsparcie otrzyma kilkanaście średnich miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta, które zostaną objęte pomocą, będą wybrane w otwartym naborze. Operatorem programu będzie MFiPR.

Przykłady obszarów, które będą wspierane w programie:

 •     efektywność energetyczna;
 •     transport publiczny;
 •     gospodarka wodno-ściekowa;
 •     gospodarka odpadami;
 •     ochrona środowiska;
 •     ochrona zdrowia;
 •     kształcenie zawodowe;
 •     bezpieczeństwo;
 •     migracje i integracja społeczna;
 •     wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.
   

 

Źródło

Skomentuj artykuł: