Kontrole trzeźwości w zakładach pracy

W Kodeksie pracy weszły w życie nowe przepisy, regulujące, zasady kontroli trzeźwości pracowników.  Celem nowych przepisów, jak zaznacza firma Pragmatic Solutions, jest umożliwienie pracodawcom przeprowadzanie kontroli pracowników na obecność alkoholu, lub środków o podobnym działaniu, w tym kontroli o charakterze prewencyjnym.

Pracodawcom wolno jest przeprowadzać takie kontrole, jeżeli okażą się one niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, lub innych osób, lub ochrony mienia. 
Pracodawca może skontrolować trzeźwość nie tylko pracowników, ale także innych osób świadczących pracę na terenie zakładu, w tym zleceniobiorców oraz osób samozatrudnionych.
Wprowadzenie kontroli trzeźwości będzie wymagało ustalenia szczegółowych zasad (grupa pracowników objętych kontrolą, sposób jej prowadzenia, rodzaj wykorzystywanych w jej trakcie urządzeń, czas i częstotliwość kontroli) w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy.
Dodatkowo pracodawca musi poinformować pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości, na co najmniej 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem.
Nowe przepisy stanowią podstawę prawną do przetwarzania przez pracodawców danych osobowych pracownika oraz określą okres retencji danych gromadzonych w związku z badaniami. 
Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP, dodaje, iż kontrola nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Zaś brak obecności alkoholu w organizmie pracownika występuje wtedy, gdy zawartość alkoholu w jego pracownika nie osiąga wartości dla stanu po użyciu alkoholu, tj. nie przekracza wartości od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ we krwi albo 0,1 mg obecności w wydychanym powietrzu.
Dane o badaniu (data, godzina) i jego wyniku przechowuje się przez 1 rok w aktach 
osobowych pracownika, chyba że dane te mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym. Wówczas okres ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Gdy w wyniku badania zastosowana zostanie kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna
informacje przechowuje się przez okres niezbędny do jej zatarcia (rok nienagannej pracy).
Pracodawca nie dopuszcza do pracy pracownika, jeżeli kontrola wykaże co najmniej stan po użyciu alkoholu.
Informację o podstawie niedopuszczenia do pracy podaje się pracownikowi. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, z użyciem ustnika.
Na żądanie pracodawcy lub niedopuszczonego do pracy pracownika kontrolę przeprowadza
policja. Policja przeprowadza badanie krwi pracownika tylko wtedy, gdy:
- nie ma możliwości badania urządzeniem;
- pracownik odmawia badania urządzeniem;
- stan zdrowia pracownika uniemożliwia badanie alkomatem;
- pracownik żąda takiego badania, pomimo przeprowadzenia badania urządzeniem przez pracodawcę;
- nie ma możliwości wskazania stężenia alkoholu z powodu przekroczenia norm na alkomacie.
Nowe przepisy obowiązują od 21 lutego br.

Skomentuj artykuł: