Lepsza ochrona konsumentów na rynku energii i paliw gazowych

Jednym z priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy tworzeniu projektu nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, było wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze ochrony konsumentów na rynku energii i paliw gazowych. Rodzime prawo energetyczne wymagało w tym zakresie dostosowania do unijnych dyrektyw. . W rezultacie, projekt m.in. zakazuje sprzedawcom energii i gazu sprzedaży akwizycyjnej (tzw. door to door) czy zmienia zasady pracy zespołu Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE, aby arbitraż w pozasądowych sporach konsumenckich z przedsiębiorstwami energetycznymi przebiegał sprawniej.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Prawa energetycznego przewiduje wzmocnienie pozycji konsumentów i ich ochronę na rynku energii i paliw gazowych. Zawarto w nim m.in. rozwiązanie, które zakazuje zawierania umów przez sprzedawców energii i gazu w formie akwizycyjnej tzw. door to door. Przepis ten ma na celu zapewnić ochronę zwłaszcza seniorom (konsumentom 65+) przed praktykami wprowadzającymi ich w błąd i skutkującymi zawieraniem przez nich umów na niekorzystnych warunkach.

Będziemy popierać wprowadzenie tej nowelizacji w procesie legislacyjnym

komentuje projekt nowych regulacji w prawie energetycznym Kamil Pluskwa - Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów (FK).

Nieprawidłowości obserwowane w ostatnich latach w sprzedaży door-to-door stanowiły bardzo poważny problem rynkowy, dotykający głównie najsłabszych uczestników rynku, czyli seniorów. Zakaz sprzedaży energii i gazu w tym trybie postulowaliśmy już od pewnego czasu, gdyż naszym zdaniem wyeliminowanie szkodliwych praktyk w drodze regulacji lub kontroli nie jest możliwe - nieuczciwe podmioty jak przysłowiowe komety pojawiały się na rynku i znikały, zanim dosięgnęły ich działania regulatora, pozostawiając za sobą tysiące oszukanych klientów

wyjaśnia prezes FK.

Jednocześnie wprowadzanie zakazu zawierania przez sprzedawców takich umów poza lokalem przedsiębiorstwa, nie ogranicza możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy, umiejscowionym np. w galerii handlowej. Zakaz ten nie ograniczy, ani nie spowolni dokonywania zmiany sprzedawcy. Stworzenie systemu ochrony praw odbiorców powinno mobilizować ich do podejmowania aktywnych działań na rynku energii i paliw gazowych.

Również wzmocnienie procedur polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich należy ocenić pozytywnie

dodaje prezes Pluskwa-Dąbrowski. 

Zmiana regulacji w projekcie dotyczy bowiem także poprawy funkcjonowania Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE. Koordynator, czyli podmiot prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z przedsiębiorstwami energetycznymi, dotychczas mógł rozstrzygać spory jedynie jednoosobowo.

W wyniku zaproponowanych zmian, zespół obsługujący Koordynatora, na podstawie stosownych upoważnień, będzie mógł prowadzić postępowania w zakresie rozstrzygania tych sporów. To, z kolei, przełoży się na przyspieszenie rozstrzygania prowadzonych spraw i wzmocnienie pozycji konsumentów na rynku energii, paliw gazowych i ciepła.

Skomentuj artykuł: