Małe firmy nie szaleją z kredytami

W grudniu 2022 r., w porównaniu do grudnia 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-14,2%), jak i wartościowym (-20,0%) - wynika z danych BIK.

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-50,4%) mniej kredytów inwestycyjnych, o (-14,9%) kredytów w rachunku bieżącym oraz o (-14,1%) mniej kredytów obrotowych. Spadła w porównaniu do grudnia 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-58,3%), o (-7,2%) kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych o (-1,9%).

W całym 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z 2021 r. spadła o (-12,7%) w ujęciu liczbowym oraz o (-12,0%) w wartościowym. Przy czym w ujęciu liczbowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-35,3%). W ujęciu wartościowym ujemna dynamika dotyczy kredytów inwestycyjnych (-37,0%) oraz kredytów obrotowych (-10,1%). Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+3,7%).

Jaka jest jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców?

Grudniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,48% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w grudniu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,88%, kredyty w rachunku bieżącym 3,9% oraz kredyty obrotowe 10,8%.
W grudniu 2022 r. w porównaniu do listopada 2022 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,15). Indeks pogorszył się (wzrósł) jednak w porównaniu do grudnia 2021 o (+1,28). W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,28).

Jak wygląda sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców? 

Na 10,5 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w grudniu br., 4,9 tys. zaciągnęły firmy usługowe (46,8%) i 2,5 tys. handlowe (23,9%). Łącznie więc 70,7% udzielonych w grudniu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,599 mld zł, banki udzieliły 536 mln zł (33,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 506 mln zł (31,6%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w grudniu 2022 r. 65,1% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W grudniu 2022 r. najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (-16,8%) oraz produkcji (-16,2%). W ujęciu wartościowym w grudniu 2022 r. w porównaniu do grudnia 2021 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla wszystkich sektorów. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom budowlanym (-25,6%) oraz usługowym (-20,9%).

W całym 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła o (-17,2%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-16,9%). Również w ujęciu wartościowym banki udzieliły w całym 2022 r. w porównaniu do 2021 r. niższego finansowania firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-21,3%) oraz handlowym (-15,4%).

Która branża pożycza najwięcej?

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w grudniu 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość Indeksu wyniosła 5,76% oraz usługowe (5,7%). Najlepszy (najniższy) odczyt w grudniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji oraz budownictwa i wyniósł 5,02%. W porównaniu do grudnia 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach: handlu (+1,85), usługach o (+1,09), budownictwie o (+1,09) oraz produkcji o (+0,98).

Źródło

Skomentuj artykuł: