MF: Oprocentowanie kwietniowych obligacji na poziomie z marca

W kwietniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85% - poinformowało ministerstwo finansów.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek. 
6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.
Jak wyjaśnia MF oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00% dla obligacji 1-rocznych i 0,10% dla obligacji 2-letnich.
Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.
Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.
Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Obligacje MF są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.
Szczegółowe informacje o bieżącej ofercie MF można znaleźć na stronie 
www.obligacjeskarbowe.pl
- Skarbowe obligacje oszczędnościowe cechuje modułowość, czyli możliwość ułożenia własnego planu oszczędzania przy wykorzystaniu ich zalet. Jedną z cenionych cech obligacji jest elastyczność w dostępie do już ulokowanych pieniędzy. Mamy tutaj korzystne dla nas rozwiązanie. W razie potrzeby skorzystania ze zgormadzonych pieniędzy, możemy wycofać dowolną liczbę posiadanych obligacji przed terminem ich wykupu. Nasze środki otrzymamy wówczas razem z narosłymi odsetkami, pomniejszonymi jedynie o opłatę za przedterminowy wykup. Każda obligacja to równowartość 100 zł, więc w razie potrzeby nie wycofujemy wszystkich naszych środków tylko potrzebną nam kwotę. Pozostałe oszczędności ulokowane w obligacjach niech nadal pracują zgodnie z naszym planem – komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Skomentuj artykuł: