Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wzrósł o 4%

Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce i polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2020 r.

W ub. roku, w którym globalne transakcje zagranicznych inwestycji bezpośrednich spadły o ok. 30% (wg UNCTAD), napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wzrósł o 4%. Wyniósł on 53,9 mld zł, głównie w formie reinwestowanych zysków.

Na koniec 2020 r. zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wynosiły 938,6 mld zł. Wpływ na ich  poziom miała także pandemia, która spowodowała zmiany wyceny inwestycji w niektórych obszarach. W branżach cyfrowych wzrost wycen wyniósł 20%, w ochronie zdrowia (łącznie z produkcją wyrobów farmaceutycznych) o 8%, ale wycena inwestycji w sektorze bankowym w tym samym czasie spadła o 26%. Zmiany wycen wynikały także ze zmian w dochodowości inwestycji.

W 2020 r. po raz pierwszy od czasu kryzysu z lat 2008-2009 odnotowano istotny spadek dochodów w ujęciu nominalnym. Wówczas spadek ten wyniósł prawie 42%, tym razem jedynie 6%, do wysokości 84,2 mld zł. Mimo spadku dochodów odnotowano rekordowo wysokie reinwestowane zyski, a spadek dotyczył deklarowanych dywidend i naliczonych odsetek.

Największe kwoty zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przypadały na podmioty reprezentujące przetwórstwo przemysłowe (308,2 mld zł, sekcja C), handel (141,6 mld zł, sekcja G) i działalność finansową (116,6 mld zł, sekcja K).

W strukturze geograficznej zagranicznych inwestorów w dalszym ciągu utrzymuje się istotny udział inwestycji z krajów, w których są zarejestrowane podmioty specjalnego przeznaczenia wykorzystywane do inwestycji w Polsce. Świadczą o tym stosunkowo wysokie stany zobowiązań wobec inwestorów z Niderlandów (207,0 mld zł) i Luksemburga (123,1 mld zł). W czołówce inwestorów utrzymują się także kraje inwestujące bez pośredników takie jak Niemcy (162,6 mld zł) i Francja (79,2 mld zł).

Oprócz zjawisk związanych z pandemią warto zwrócić uwagę na zmiany strukturalne w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, związane z dostosowaniem zagranicznych inwestorów do transformacji klimatycznej. Inwestycje w firmy produkujące baterie i akumulatory do pojazdów stanowią już 15% wartości inwestycji w branży automotive, choć dwa lata temu wartość inwestycji w tej branży była bliska zeru. Bliska zeru jest także wycena inwestycji nierezydentów w energetyce konwencjonalnej, natomiast wartość inwestycji w odnawialne źródła energii to już ponad 11 mld zł, głównie inwestycje te związane były z farmami wiatrowymi.

Z danych NBP wynika także, iż na koniec ub. roku należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosły 105,8 mld zł. Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą o 3,4 mld zł (3%) wynikał przede wszystkim ze spłaty zobowiązań przez polskich inwestorów bezpośrednich na rzecz swoich zagranicznych spółek córek, ale także z dodatnich reinwestowanych zysków. W 2020 r. wartość transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła 5,1 mld zł, czyli podobnie jak globalne transakcje zmniejszyła się o 30%.

Dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą w 2020 roku osiągnęły wartość 5,7 mld zł (mniej o 36% niż w poprzednim roku). Mimo tego spadku dane z ostatnich czterech lat zdają się wskazywać na stabilizację dochodów zarówno pod względem ich poziomu jak i struktury.

Źródło

Skomentuj artykuł: