NASZ NEWS. Mamy raport o stanie firm audytorskich w Polsce w 2021 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) opublikowała raport Usługi firm audytorskich w 2021 roku - analiza na podstawie sprawozdań rocznych. Raport opracowano na podstawie sprawozdań z firm audytorskich za pomocą systemu teleinformatycznego STREFA udostępnionego na stronie internetowej PANA. 31 grudnia 2021 r. w Polsce funkcjonowało 1364 firm audytorskich. Łącznie 89% firm audytorskich, będących na liście prowadzonej przez PANA, złożyło sprawozdanie roczne z tytułu usług wykonywanych na rzecz JZP oraz na rzecz jednostek innych niż JZP. Z 88 do 76 spadła ilość firm audytorskich, w których biegli rewidenci wykonują powyżej 50 usług w przeliczeniu na 1 biegłego rewidenta w ciągu roku. Wskazuje to na lepsze zrozumienie przez audytorów konieczności zalecanego przez Agencję poświęcenia wystarczającego czasu na badanie przez biegłych rewidentów, co może wpłynąć na zmniejszenie się nieprawidłowości w przeprowadzanych badaniach.

Zmiany w strukturze firm audytorskich wskazują na zmniejszający się stopniowo udział jednoosobowych działalności gospodarczych i przekształcanie firm audytorskich w spółki kapitałowe. Widoczny jest stopniowy, nieznaczny wzrost wynagrodzeń za badania. Wzrost ten jest nieco powyżej poziomu inflacji za 2021 r (wg danych GUS 5,1%) i wynosi około 7%. Wzrost wynagrodzeń był silniejszy w największych firmach audytorskich, które skoncentrowały swoją działalność na badaniach o wysokiej pracochłonności, zmniejszając jednocześnie liczbę obsługiwanych podmiotów. Spadek liczby firm audytorskich nie wpłynął na zmniejszenie liczby biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe.

Nadal wiele spółek akcyjnych nie poddaje się badaniu sprawozdań finansowych.

Według raportu PANA w 2021 r. zostało wydanych 2035 sprawozdań z badania ustawowego sprawozdań finansowych JZP (jednostki zainteresowania publicznego) oraz 28041 sprawozdań z badania ustawowego sprawozdań finansowych podmiotów innych niż JZP. W odniesieniu do badań sprawozdań finansowych JZP 88,4% opinii to opinie bez zastrzeżeń. Opinie bez zastrzeżeń, łącznie z opiniami z uzupełniającym objaśnieniem, stanowiły podobnie jak w 2020 r. 97,8% wszystkich wydanych opinii. W odniesieniu do badań sprawozdań finansowych podmiotów innych niż JZP najczęstszą opinią wydawaną była opinia bez zastrzeżeń (79,7%, dla porównania w 2020 r. 74,4%) oraz opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (14,5%, w 2020 r. 20,9%) co łącznie stanowiło 94,2% wszystkich wydanych opinii (w 2020 r. - 93,3%). Opinie z zastrzeżeniami stanowiły 5,5% wszystkich wydanych opinii (w 2020 r. - 4,3%).

Szczególnym zmianom uległa struktura podmiotów wykonujących badania funduszy inwestycyjnych oraz subfunduszy. W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych i subfunduszy będących JZP większość (ok. 80%.), badań wykonywanych w 2021 r. jest przez cztery największe firmy audytorskie. Pozostałe fundusze i subfundusze są obsługiwane przez BIG4 w nieznacznym procencie (10% w 2021, w 2020 r. - 32%). Widoczna jest także tendencja do ujednolicania wynagrodzeń, tak by były one bardziej adekwatne do wykonanych usług.

Pełen tekstu raportu Usługi firm audytorskich w 2021 roku - analiza na podstawie sprawozdań rocznych jest dostępny na stronie PANA

Skomentuj artykuł: