NFOŚiGW będzie współpracować z Orlenem przy budowie małych elektrowni jądrowych

Określenie warunków współdziałania w zakresie budowy w Polsce niedużych, modułowych elektrowni jądrowych opartych na technologii SMR (ang. Small Modular Reactors) – to główny cel umowy o współpracy, która została podpisana w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a spółką Orlen Synthos Green Energy (OSGE).

Strony porozumienia uzgodnią cele środowiskowe do osiągnięcia, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej. Docelowo w latach 2029-2036 ma powstać w naszym kraju sieć czystych ekologicznie elektrowni nuklearnych SMR o łącznej mocy około 10.000 MWe.  

Polska stoi przed koniecznością głębokiej transformacji swojego sektora energetycznego, która – ze względu na wymogi ochrony powietrza i klimatu – powinna zmierzać w kierunku rozwiązań zeroemisyjnych, czyli daleko idącej dekarbonizacji polskiej energetyki, ciepłownictwa i przemysłu. Czystą, ekologiczną i perspektywiczną alternatywą dla węgla kamiennego i brunatnego jest właśnie produkcja energii elektrycznej i ciepła przez nowoczesną energetykę nuklearną, przy zastosowaniu małych, modułowych reaktorów jądrowych SMR.  W ocenie wielu specjalistów, to obecnie jedno z najbardziej efektywnych, najtańszych, stabilnych i bezpiecznych rozwiązań w dziedzinie zeroemisyjnego wytwarzania.

Program wdrażania w Polsce modułowych reaktorów nuklearnych to jeden z kluczowych kierunków rozwoju polskiej energetyki i jej transformacji.

Przedsięwzięcie przewidziane w umowie zawartej pomiędzy NFOŚiGW i Orlen Synthos Green Energy zakłada, że w latach 2029-2036 w Polsce powstanie system elektrowni SMR o łącznej mocy około 10.000 MWe, przy czym każda mała siłownia jądrowa składać się będzie z co najmniej jednego bloku energetycznego o mocy elektrycznej 300 MWe i mocy cieplnej 870 MWt. Wstępnie planuje się budowę elektrowni SMR w 10 wytypowanych lokalizacjach. Projektowany okres eksploatacji każdego obiektu to 60 lat.

- Z pełnym przekonaniem włączamy się również w program budowy w Polsce energetyki jądrowej - zaznacza wiceprezes NFOŚiGW, Artur Michalski. - Reaktory typu SMR to obiekty znacznie mniejsze niż w przypadku typowej elektrowni atomowej, a z uwagi na ich stosunkowo niewielkie rozmiary, będą one bardziej przystępne cenowo, a także w pełni bezpieczne. W finansowym wspieraniu projektów SMR, prowadzonym na zasadzie inwestycji kapitałowej, widzimy działanie perspektywiczne, które na kilkadziesiąt lat zapewni Polsce czystą, zeroemisyjną oraz relatywnie tanią energię elektryczną i cieplną – dodaje wiceszef NFOŚiGW.

Szybki rozwój programu modułowych reaktorów nuklearnych jest szczególnie ważny wobec wyzwań transformacji energetycznej Polski, obecnie uchodzącej za najbardziej węglową gospodarkę w Unii Europejskiej. Zgodnie z przewidywaniami, do roku 2040 w naszym kraju wyłączonych zostanie około 19,8 GW mocy zainstalowanej w  elektrowniach zawodowych zasilanych węglem. Powstałą w ten sposób lukę popytową na energię elektryczną w tak krótkim czasie najłatwiej będzie można uzupełnić jądrową technologią BWRX-300. 

Źródło

Skomentuj artykuł: