Niewielki deficyt w wykonaniu budżetu po pierwszych dwóch miesiącach 2023

Jak poinformowało ministerstwo finansów wykonanie budżetu państwa w styczniu-lutym 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wyniosło: dochody 93,14 mld zł, tj. 15,4 %; wydatki 93,19 mld zł, tj. 13,9 %; deficyt 0,05 mld zł, tj. 0,1 %.

W okresie styczeń - luty 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 1,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Z kolei dochody podatkowe budżetu były niższe w stosunku do okresu styczeń - luty 2022 r. o ok. 2,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były niższe o 8,5% r/r (tj. ok. 4,0 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o 6,6% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 5,9% r/r (tj. ok. 0,6 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 17,4% r/r (tj. ok. 2,0mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 5,6% r/r (tj. ok.
    0,1 mld zł ).

W okresie styczeń - luty 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,3 mld zł i było wyższe o ok. 3,9 mld zł (tj. 71,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2022 r.

W tym samym czasie wykonanie wydatków budżetu państwa wyniosło 93,2 mld zł, tj. 13,9 % planu.

W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (80,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 12,8 mld zł, tj. 16,0 %.

Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do ZUS (więcej o ok. 5,3 mld zł) i związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 3,5 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 2,6 mld zł w związku ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych na krajowym rynku finansowym. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 4,1 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

Jednocześnie niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 6,3 mld zł) głównie w związku z przekazaniem zadania wypłaty 500+ do ZUS oraz z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,5 mld zł).

Skomentuj artykuł: