Nowe urlopy dla pracowników

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg uczestniczyła w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji Kodeksu pracy, które odbyło się w Sejmie RP. Proponowane przez MRiPS zmiany służą rodzicom i poprawiają sytuacje pracowników. Na pytania posłów odpowiadał wiceminister Stanisław Szwed.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch europejskich dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Dyrektywy te mają na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy poprzez ułatwianie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz poprawę warunków pracy dzięki zapewnieniu bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia. To równocześnie wpisuje się w naszą politykę wsparcia rodzin – mówiła minister Maląg.

Wśród propozycji znalazło się indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). W jego ramach nieprzenaszalną część określono na 9 tygodni dla każdego z rodziców.

- Prawo do indywidualnego urlopu rodzicielskiego dla pracownic i pracowników to jedna z najważniejszych zmian wprowadzanych do Kodeksu pracy - podkreśliła minister Marlena Maląg. 

W wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym będzie służył zapewnieniu osobistej opieki lub wsparciu osobie będącej krewnym albo pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu.

W pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem będzie można skorzystać z urlopu w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym.

Wprowadzony będzie także elastyczny czas pracy.

- Jest to bardzo ważne, to zresztą podnosiliśmy wielokrotnie przy prezentacji strategii demograficznej. To wyjątkowo prorodzinne rozwiązanie pozwala na ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, skrócony tydzień pracy czy przerywany czas pracy jako te elastyczne formy zatrudnienia - wyjaśniała minister.

Projekt zakłada szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy. Możliwość szerszego skorzystania z takich rozwiązań będzie przysługiwała rodzicom opiekującym się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunom, tj. pracownikom zapewniającym opiekę lub wsparcie krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy będzie wymagało przedstawienia przez pracodawcę pisemnego uzasadnienia.

Umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy lub 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Pracodawca ma miesiąc na wystosowanie pisemnej odpowiedzi na ten wniosek wraz z uzasadnieniem.

W nowelizacji zaproponowano prawo pracownika do równoległego zatrudnienia, poprzez wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, oraz zakaz poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu.

Wiceminister Stanisław Szwed poinformował posłów, że za rządów PiS luka płacowa między płacą kobiet a płacą mężczyzn zdecydowanie się zmniejszyła. W tej chwili szacujemy ją na poziomie 4,5 proc. To jedna z najniższych luk płacowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

- Jeżeli chodzi o urlopy macierzyńskie, urlopy rodzicielskiego, mamy jedne z najlepszych rozwiązań, które w naszym kraju funkcjonują. Na tle państw Unii Europejskiej po prostu mamy się czym pochwalić, bo jeśli chodzi o politykę prorodzinną, to w tym zakresie mamy bardzo dobre rozwiązania – mówił w Sejmie wiceminister Szwed.

Skomentuj artykuł: