Od stycznia do maja br. deficyt budżetowy na poziomie nieco ponad 20 mld zł

Jak poinformowało ministerstwo finansów, szacunkowe wykonanie budżetu państwa w styczniu-maju 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wyniosło po stronie dochodów 216,36 mld zł, tj. 35,8%; wydatków - 237,21 mld zł, tj. 35,3%, z tego ponad 12 mld zł więcej niż w tym samym okresie ub.r. – na wojsko, a deficyt to 20,85 mld zł, 30,7%.

Dochody budżetu państwa w styczniu-maju 2023 r. były wyższe o 6,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń - maj 2022 r. o ok. 2,7 mld zł. 

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 4,8% r/r (tj. ok. 4,7 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o 28,1% r/r (tj. ok. 9,1 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były niższe o 1,6% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,4% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były niższe o 1,9% r/r (tj. ok. 0,05 mld zł ).

W okresie styczeń - maj 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 26,1 mld zł i było wyższe o ok. 9,3 mld zł (tj. 55,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2023 r. wyniosło 237,2 mld zł, tj. 35,3% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (197,9 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 39,3 mld zł, tj. 19,9%.

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 17,3 mld zł) co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,4 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 14,6 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 0,7 mld zł tj. ok 5,1%.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 6,1 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 12,7 mld zł głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. 

Jednakże dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prognoz przyjętych do ustawy budżetowej na 2023 r., ze względu na nierównomierny rozkład płatności w ciągu roku. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 12,1 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,4 mld zł) co było spowodowane rozliczeniem w marcu br. nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za ten miesiąc. W I kwartale 2023 r. zanotowano również niższe wpłaty z tytułu należności celnych. Ww. pomniejszenia skompensowały wyższą składkę Polski do budżetu UE w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
 

Skomentuj artykuł: