Państwo dokupuje udziały w PGE

PGE podpisała ze Skarbem Państwa umowę, w którym skarb deklaruje wolę objęcia do 373952165 nowych akcji serii E za nie więcej niż ponad 3,197 mld zł - podała we wtorek spółka. Wpływy z emisji mają być przeznaczone na OZE, dystrybucję i dekarbonizację.

Jak poinformowała też PGE, Skarb Państwa zapłaci za nowe akcje z Funduszu Reprywatyzacji. Z kolei spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy środki z nowej emisji na projekty inwestycyjne w obszarach: intensyfikacji rozwoju OZE, rozwoju dystrybucji w ramach programu "Dystrybucja przyszłości", oraz dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

Jak podkreśliła spółka, podpisana umowa inwestycyjna reguluje zasady wykorzystania wpływów z emisji oraz konsekwencje naruszenia tych zasad, zobowiązania PGE, obowiązki dotyczące sprawozdawczości i rozliczania, oraz uprawnienia kontrolne Skarbu Państwa.

W razie wykorzystania środków z nowej emisji niezgodnie z umową lub nienależytego jej wykonania, spółka będzie zobowiązana do zwrotu całości lub części lub do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych lub kwot gwarancyjnych, w zależności od rodzaju naruszonego postanowienia - zaznaczyła PGE.

Objęcie akcji przez Skarb Państwa uzależnione będzie od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu, o którym mowa w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zostanie określona w umowie objęcia akcji. Ciąg dalszy NWZA, na którym zapaść ma decyzja o emisji planowany jest na środę.

Jak po ogłoszeniu zamiaru przeprowadzenia nowej emisji prezes PGE Wojciech Dąbrowski mówił, że głównym jej celem jest przyspieszenie transformacji i uwolnienie środków na wkład własny w morską energetykę wiatrową. Podkreślał, że planowane warunki emisji są takie, że w jej wyniku akcjonariat PGE nie będzie mógł zostać "rozwodniony".

 "Każdy uprawniony inwestor na podstawie uchwały będzie mógł objąć tyle nowych akcji, aby jego udział nie spadł poniżej poziomu, jaki będzie posiadać przed emisją. Również Skarb Państwa po emisji nie będzie mógł posiadać mniej niż 57,39 proc. akcji, które posiada obecnie. Może się jednak wydarzyć, że będzie posiadał więcej"

wyjaśnił prezes PGE.

Spółka informowała, że w obszarze sieci dystrybucyjnych zamierza wykorzystać środki z emisji m.in. do zwiększenia udziału linii kablowych, przyspieszenia wprowadzania inteligentnych liczników oraz wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii. W obszarze OZE plany mówiły o przyspieszeniu programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz zdobyciu środków na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych i farm PV. W obszarze dekarbonizacji PGE planowała sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku, który miałby ruszyć w 2026 r., oraz dekarbonizację ciepłownictwa poprzez budowę gazowych elektrociepłowni w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku.

Źródło

Skomentuj artykuł: