Podpowiadamy: Jak zachować biznes w rodzinie?

Prezydenta Andrzej Duda podpisał ustawę o fundacji rodzinnej. Dzięki nowym przepisom będzie możliwe przeprowadzenie skutecznej, wielopokoleniowej sukcesji firm, budowa silnych rodzinnych marek, a także utrzymanie kapitału w jednych rękach i ochrona przed jego rozdrobnieniem. 

- Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki, dlatego proponujemy im przepisy pozwalające zakładać fundacje rodzinne. Jest to kolejny krok na rzecz ułatwienia zmian pokoleniowych w polskich firmach. Podpisana przez prezydenta ustawa umożliwi utrzymywanie przez pokolenia majątku i biznesu w rodzinie - zaznacza minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zdaniem ministra, do budowy silnych przedsiębiorstw niezbędny jest czas. - Fundacja rodzinna będzie stanowiła instrument akumulacji polskiego kapitału i budowy silnych marek nie tylko na rynku krajowym - dodaje minister. 
W Polsce większość przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Wiele z nich mierzy się, lub będzie się mierzyć w niedalekiej przyszłości, z koniecznością przekazania majątku następcom prawnym. Fundacja rodzinna pozwoli budować struktury organizacyjne zapewniające kontynuację biznesu i ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie, bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych. Idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są formalnie odseparowane od siebie, ponieważ majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej. Działa ona jak skarbiec rodzinny. Ma zapewnić rodzinie środki finansowe, a przy tym realizować wizję fundatora i dbać o wartości przyjęte przez niego w biznesie. 
Przed wprowadzeniem przepisów nie było to możliwe. Jeśli np. ktoś był akcjonariuszem i wspólnikiem kilku spółek, posiadał nieruchomości, ruchomości, gotówkę i dzieła sztuki, to przejęcie firmy po rodzicu wymagało zaangażowania się przez co najmniej jednego ze spadkobierców w prowadzenie działalności gospodarczej oraz porozumienie z innymi członkami rodziny. Tymczasem spadkobiercy mogą być w konflikcie lub mieć różne wizje zarządzania spadkiem i jego podziałem, mogą nie być zainteresowani przejęciem firmy lub dóbr albo ich podział może trwać latami. Problemy te może rozwiązać właśnie fundacja. Może ona stać się właścicielem przedsiębiorstwa, udziałów w spółkach, papierów wartościowych, a także nieruchomości i ruchomości. Zysk wypracowany przez majątek należący do fundacji rodzinnej przeznacza się na potrzeby rodziny. Dzięki temu można pogodzić dwie ważne sfery: biznesu i życia prywatnego. Fundacja rodzinna będzie ponadto realizować świadczenia dla beneficjentów, bez zagrożeń dla integralności majątku rodzinnego i płynności finansowej spółek, w których udziały posiada fundacja rodzinna. Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej będzie można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów albo wydatki na cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.
W tym celu fundacja będzie mogła podejmować określoną w ustawie działalność, polegającą m.in. na obrocie majątkiem, w tym udziałami w spółkach, czy walutą obcą. - Ustawa o fundacji rodzinnej jest narzędziem, które gwarantuje ciągłość działalności firmy. Instytucja fundacji rodzinnej pozwoli budować ład rodzinny i korporacyjny, oddzielając biznes od spraw i konfliktów rodzinnych. Jest więc środkiem do celu – zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia  - zaznacza wiceminister rozwoju Olga Semeniuk-Patkowska.
Fundacje rodzinne od lat działają w innych krajach m.in. Austrii, Niemczech czy Szwajcarii i doskonale się tam sprawdzają. Podobnie ma być w Polsce, polska fundacja rodzinna jest wzorowana na fundacjach tego typu działających w innych państwach europejskich. Zalety fundacji rodzinnej są liczne, to m.in.: możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów, finansowe zabezpieczenie członków rodziny, utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku, efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie, a także planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń. 
Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów, z wyjątkiem fundacji rodzinnej tworzonej w testamencie. Ze względu na obowiązujące zasady sporządzania testamentów, fundacja rodzinna ustanawiana w testamencie będzie mogła mieć tylko jednego fundatora. Natomiast beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać osoba fizyczna, lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Skomentuj artykuł: