Polska Agencja Nadzoru Audytowego podsumowała 2021 r.

- PANA została powołana, aby wzmacniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W zeszłym roku udało nam się wzmocnić i rozwinąć fundamenty postawione w pierwszym roku działania Agencji, w 2020 r. PANA na stałe wpisała się już w krajobraz polskiej gospodarki. Działania podejmowane przez Agencję (w tym przeprowadzane kontrole) przyczyniają się do poprawy wiarygodności danych finansowych polskich przedsiębiorstw. Wnioski wyciągane z naszej działalności służą też inicjowaniu i proponowaniu niektórych zmian o charakterze systemowym. Wszystko po to, aby doskonalić jakość audytu w Polsce oraz przeciwdziałać powstawaniu nieprawidłowości w działaniu firm audytorskich i biegłych rewidentów – mówi prezes Agencji, Marcin Obroniecki.

W 2021 r. PANA przeprowadziła 145 kontroli planowych (w tym 50 kontroli firm przeprowadzających badania ustawowe sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego, 85 kontroli firm audytorskich nieprzeprowadzających badań jednostek zainteresowania publicznego), 4 kontrole doraźne i 3 kontrole tematyczne. Kontrole te były generalnie przeprowadzane zdalnie. Pomimo tego, że do grudnia 2021 r. nie była to forma obowiązkowa, to 97% firm audytorskich kontrolowanych przez PANA taką formę kontroli akceptowało.
PANA prowadziła w 2021 r. 215 postępowań administracyjnych, nałożyła 40 decyzji nakładających na firmy audytorskie kary pieniężne o łącznej wysokości 344 tys. złotych, prowadziła również 116 postępowań dyscyplinarnych.

W I kwartale 2021 r. PANA udostępniła firmom audytorskim System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich (STREFA), który służy Agencji m.in. do monitorowania obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych realizowanych przez firmy audytorskie oraz monitorowania rynku firm audytorskich. System pomaga również w wykonywaniu obowiązków wynikających z prowadzenia listy firm audytorskich (na koniec roku było na niej 1364 firm) i pozwala na prowadzenie bazy danych o firmach audytorskich.

Rok 2021 w odniesieniu do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów upłynął pod znakiem intensyfikowania współpracy i komunikacji z samorządem biegłych rewidentów oraz firmami audytorskimi. Efektem tego był proces doskonalenia i pełnego dostosowania do wymogów krajowych standardów wykonywania zawodu. Dzięki tym zabiegom w Polsce, jako w jednym z niewielu krajów w UE, został wydany standard do badania sprawozdań finansowych sporządzonych w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ESEF).

Agencja prowadziła działalność analityczną, której efektem było wyszczególnienie ważnych dla rynku zagadnień takich jak: zbyt mała liczba badań sprawozdań finansowych spółek akcyjnych w stosunku do liczby zarejestrowanych i aktywnych spółek akcyjnych, czy też znaczące ryzyka w odniesieniu do niektórych grup podmiotów (z których wynika konieczność objęcia tych podmiotów ściślejszym nadzorem przez odpowiednie organy).

W zakresie współpracy międzynarodowej Agencja podejmowała udział w pracach najważniejszych światowych i europejskich organizacji zrzeszających organy nadzoru, m.in. IFIAR i KEONA. Wyrazem doceniania pracy Agencji było przejęcie od grudnia 2021 roku kierownictwa na okres 4-letniej kadencji w podgrupie ds. dochodzeń - jednej z pięciu stałych podgrup w ramach KEONA. Przedstawiciele PANA brali również udział m.in. w konsultacjach dot. rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA) oraz projektu nowej dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju (ang. corporate sustainability reporting).

W roku 2021 Agencja rozwinęła działalność komunikacyjną i edukacyjną, a także współpracę z uczelniami. Zorganizowano spotkania z firmami audytorskimi, w których wzięło udział ponad 350 przedstawicieli tych firm oraz dwie konferencje. Pierwsza z nich skupiła 35 panelistów z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA i dotyczyła zagadnienia ładu korporacyjnego i wzmacniania zaufania w gospodarce. Gościem specjalnym wydarzenia była Mathilde Mesnard – p.o. Dyrektora w OECD i uznany globalnie ekspert ds. ładu korporacyjnego. W drugiej z konferencji, która promowała zawód biegłego rewidenta, uczestniczyło 280 studentów z 32 wyższych uczelni z całej Polski.

- Rynek usług audytorskich, którego dobre funkcjonowanie jest tak ważne dla ogółu gospodarki, zmaga się z wieloma długoterminowymi wyzwaniami, w tym z malejącą liczbą biegłych rewidentów oraz niedoborem pracowników o najwyższych kwalifikacjach. Pomimo tego, udało nam się zbudować prężnie działający zespół, rozwijać sprawność operacyjną oraz realizować postawione przed nami cele i zadania. Efekty tej kompleksowej działalności przedstawia sprawozdanie roczne – mówi prezes PANA.

Link do rocznego sprawozdania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za 2021 rok

Źródło

Skomentuj artykuł: