Ponad 117 mln euro a wsparcie rozwoju miast

Międzynarodowa konferencja zainaugurowała rozpoczęcie kluczowego etapu realizacji projektów wspartych przez Fundusze Norweskie i EOG – 29 średnich miast otrzymało środki na realizację kompleksowych projektów, mających na celu ograniczenie negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienie standardu życia mieszkańców.


Umowy na realizację projektów podpisane zostały w okresie listopad 2021 – kwiecień 2022. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele 29 wyłonionych w konkursie polskich samorządów i ich norweskich partnerów oraz przedstawiciele administracji rządowej państw-darczyńców Funduszy Norweskich i EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, a także przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich zaangażowanych w realizację Programu Rozwój Lokalny.

- Program Rozwój Lokalny ma wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast. Już teraz koncepcja wsparcia samorządów opracowana w ramach Programu Rozwój Lokalny stała się inspiracją do wdrażania podobnych rozwiązań w ramach kolejnego projektu – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Realizacja projektów to dla każdego z polskich miast - beneficjentów szansa na zapewnienie skoncentrowanego wsparcia, pozwalającego w efekcie ograniczyć lub odwrócić niekorzystne trendy rozwojowe, a także przyczynić się do poprawy funkcjonowania miasta jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

Po co Rozwój Lokalny?

W Polsce występują obszary, które w większym stopniu dostosowały się do globalnych trendów rozwojowych oraz takie, które ulegają coraz większej marginalizacji, zwiększając swój dystans do szybko rozwijających się ośrodków (dotyczy to głównie mniejszych i średnich miast). Program Rozwój Lokalny ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez polepszenie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), rozwój gospodarczy i społeczny oraz podniesienie efektywności lokalnej administracji publicznej i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast.

Jest to szansa na zapewnienie miastom kompleksowego i skoncentrowanego wsparcia, pozwalającego w efekcie ograniczyć lub odwrócić niekorzystne trendy w nich występujące, a także przyczynić się do poprawy ich funkcjonowania jako atrakcyjnych miejsc do życia i pracy.

Zakres tematyczny projektów

Projekty zawierają wieloaspektowe i komplementarne działania z wielu powiązanych ze sobą dziedzin tak, aby uzyskać efekt synergii o zwiększonym wpływie na rozwój miasta. Jako minimum projekty odnoszą się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego, a także fakultatywnie do wymiarów: przestrzennego, finansowania rozwoju, kulturowego czy inteligentnego zarządzania.

- Jednym z celów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 jest promowanie stosunków dwustronnych, a projekty będą również miały na celu wspieranie dwustronnej współpracy z krajami-darczyńcami, tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem – podkreśla dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Maciej Aulak.

Finansowanie projektów

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Umowa na realizację Programu Rozwój Lokalny opiewa na sumę – 117,6 milionów euro, z czego 15 proc., czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy. Poziom dofinansowania projektów to 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wybór miast do wsparcia

255 miast średnich uczestniczyło w otwartym naborze. W wyniku decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów, do kolejnego etapu trafiły 54 miasta. Pierwotnie do dofinansowania miało zostać wybranych 15 projektów, jednak Komitet ds. Wyboru Projektów – we współpracy z Operatorem i państwami-darczyńcami – zdecydował o rozszerzeniu listy na wszystkie Kompletne Propozycje Projektów, które spełniły wymóg uzyskania minimum 60% punktów w ocenie merytorycznej. Decyzja ta została podyktowana przede wszystkim potrzebą wsparcia szerszej, niż początkowo zakładano, grupy miast, które znalazły się z trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej z powodu pandemii COVID-19. Rozszerzenie listy rankingowej pozwoliło zwiększyć odziaływanie Programu poprzez istotne zwiększenie zakresu miast, które zrealizują nowe ścieżki rozwoju. Ostatecznie umowy na dotacje podpisało 29 miast.

Skomentuj artykuł: