Potencjał badawczy w dziedzinie sztucznej inteligencji do aktywowania rynkowego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w VI konkursie INFOSTRATEG dofinansuje projekty w trzech obszarach: sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego; rozpoznawaniem za ich pomocą obiektów na zdjęciach satelitarnych i lotniczych lub zachowań ludzkich na filmach; podnoszenia skuteczności selektywnej ochrony roślin.
 

Nabór wniosków prowadzony będzie od 7 kwietnia do 9 czerwca br. Budżet przewidziany na wsparcie innowacyjnych rozwiązań wynosi 70 mln zł. 
 

W VI konkursie INFOSTRATEG na projekty tematyczne mogą brać udział wnioskodawcy indywidualni - jednostki naukowe lub przedsiębiorcy, a także konsorcja składające się z nie więcej niż trzech podmiotów:
•    wyłącznie jednostek naukowych;
•    wyłącznie przedsiębiorstw;
•    jednostek naukowych i przedsiębiorstw.
 

NCBR stawia przed nimi zadanie opracowania rozwiązań dotyczących wskazanych tematów badawczych.
– Polska ma znaczący potencjał badawczy w dziedzinie sztucznej inteligencji, a my chcemy go aktywować rynkowo, to znaczy przełożyć na konkretne produkty bądź usługi. Ten konkurs to wielka szansa, ale też wyzwanie dla naukowców oraz przedsiębiorców, którzy pasjonują się wykorzystywaniem algorytmów sztucznej inteligencji i technologii ICT do rozwiązywania problemów istotnych społecznie oraz gospodarczo. Zgodnie z założeniami programu strategicznego INFOSTRATEG, wybraliśmy kilka obszarów, w przypadku których komputer jest w stanie wykonać pochłaniające mnóstwo czasu i zasobów zadania nie tylko szybciej, ale także z większą precyzją niż człowiek. Mamy uzasadnioną nadzieję, że najlepsze projekty, które do nas wpłyną, tzn. projekty o dużym potencjale wdrożeniowym, przełożą się na szereg korzyści w postaci poprawy jakości usług, efektywności procesów oraz wsparcia w analizie danych i procesach decyzyjnych m.in. w rolnictwie, żegludze czy transporcie - mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyr. NCBR. 
Obecnie w wielu obszarach buduje się, rozwija i ulepsza systemy automatycznej analizy zdjęć satelitarnych, dla uzyskiwania różnego rodzaju informacji geolokalizacyjnej. Jednak eksperci zwracają uwagę, że brakuje narzędzi, które w łatwy sposób pozwalałyby na rozpoznawanie na nich nowych typów obiektów czy też obiektów o różnym charakterze. Dlatego celem projektów realizowanych w ramach pierwszego z tematów VI konkursu INFOSTRATEG – „Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych” – powinno być stworzenie uniwersalnych technik pozwalających na rozpoznawanie wielorakich obiektów na takich zdjęciach.
 

Korzyści spodziewane z wdrożenia opracowanych rozwiązań są szerokie. To m.in. aktualizacja danych systemów geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i zdjęć z dronów, obserwacja pełzania i osuwania się gruntów; teledetekcja związana ze środowiskiem wodnym, śledzenie wędrówek ryb, monitorowanie żeglugi; monitorowanie zanieczyszczeń; budowa inteligentnych usług informacyjnych w oparciu o zasoby danych satelitarnych.
 

Alokacja przeznaczona w konkursie na ten obszar to 20 mln zł, maksymalnie 6 mln zł na projekt.
Nowe technologie spod szyldu Przemysłu 4.0 coraz częściej spotykamy także na terenach rolniczych. Automatyzacja rolnictwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz rozwiązań ICT, mających wspierać produkcję rolną, to dziś światowy trend. Istotny także dla Polski, gdzie rolnictwo jest jednym z kluczowych obszarów gospodarki.
 

Tego typu rozwiązania mogą poprawić m.in. techniki nawożenia i ochrony roślin, poprzez dostosowanie dawki środków do potrzeb określonego fragmentu pola, zgodnie z zasadami rolnictwa precyzyjnego. 

Drugi z tematów badawczych wskazanych w konkursie NCBR – „Scenariusze selektywnej ochrony roślin” – adresuje właśnie ten problem. Celem zespołów projektowych będzie opracowanie algorytmów rozpoznających, na podstawie obrazu z kamer i czujników zainstalowanych na maszynach rolniczych, wystąpienie niepożądanych zjawisk na plantacjach, takich jak choroby roślin bądź inwazje szkodników, czy też nieprawidłowy rozwój wynikający z braku wilgoci lub pożądanych substancji w glebie. Spodziewane efekty projektów pozwolą na zmniejszenie kosztów nawozów i środków ochrony roślin, zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych szkodliwymi substancjami chemicznymi oraz nadmiarem związków azotowych. Przyczynią się też do poprawy jakości zbiorów, zwiększenia plonów. To zarazem szansa na eksport opracowanych i przetestowanych w Polsce produktów i technologii.
Alokacja przeznaczona na ten obszar wynosi 20 mln zł, maksymalnie 6 mln zł na projekt.
 

O ile korzystając z technik uczenia maszynowego, a w szczególności sieci neuronowych, jesteśmy już w stanie dość dobrze rozpoznawać statyczne obrazy, np. jaka osoba znajduje się na zdjęciu, o tyle ogromnym wyzwaniem badawczym jest wykorzystanie tego typu rozwiązań do filmów. Dlatego stawiany przed innowatorami temat „Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich” ma na celu stworzenie systemu, który będzie w stanie rozpoznawać, co dana osoba lub grupa osób robi na filmie.
 

Opracowane w toku prac B+R systemy będą mogły zostać wykorzystane do analizy nagrań wideo pochodzących z monitoringu, np. do wykrywania niebezpiecznych sytuacji, przestępstw czy też rozpoznawania symptomów chorób. Eksperci zwracają uwagę, że rozpoznawanie zachowań uwidocznionych na filmach może być niezbędne przy sterowaniu pojazdami autonomicznymi, operującymi w środowisku, w którym obecni są inni użytkownicy, np. piesi czy kierowcy klasycznych pojazdów. Rozpoznawanie zachowań może pozwolić na ocenę intencji innych użytkowników dróg.
Alokacja przeznaczona na ten obszar to 30 mln zł, maksymalnie 8 mln zł na projekt.
 

Nabór wniosków w VI konkursie INFOSTRATEG będzie prowadzony przez NCBR w dniach 7 kwietnia - 9 czerwca br. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).
 

W konkursie mogą zostać dofinansowane badania podstawowe, badania przemysłowe  oraz – obligatoryjne w projektach – eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, z podziałem na trzy fazy. Co istotne, w terminie trzech lat od zakończenia projektu wnioskodawca jest zobowiązany wdrożyć jego wyniki.
 

Realizacja poszczególnych projektów będzie przebiegała w podziale na trzy etapy, których efektem ma być osiągnięcie określonego rezultatu/kamienia milowego, co jednocześnie warunkuje finansowanie kolejnego etapu projektu.
 

Konkurs organizowany jest w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. 

Źródło

Skomentuj artykuł: