Powrót do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej wydłużony

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowela zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r.

Przypomnijmy, że SRW to zasada, która ogranicza wzrost zadłużania się państwa. Według resortu finansów wprowadzone zmiany pozwolą na dodatkowe wsparcie gospodarki w 2022 r. zapowiedziane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-24.

- Nasz projekt odpowiada na potrzebę dalszego wspierania gospodarki w związku z COVID-19 i dostosowania ustawy o finansach publicznych, w szczególności w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej, do obecnej sytuacji związanej z stanem pandemią - mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

- Chcemy, zgodnie z zaleceniami instytucji międzynarodowych w tym Komisji Europejskiej, w okresie pandemii i bezpośrednio po niej, koncentrować się na odbudowie potencjału gospodarczego. Temu ma służyć nasza polityka makroekonomiczna - dodaje Kościński.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu SRW. Nowe kryteria określające długość trwania klauzuli powrotu do SRW będą oparte o porównanie realnego tempa wzrostu gospodarczego ze średnią sprzed pandemii. Rozwiązanie to pozwoli wydłużyć klauzulę powrotu przy zachowaniu spójności z ogólną klauzulą wyjścia w UE.

Projekt zakłada też wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz będzie wchodził w zakres SRW, jednak nie będzie objęty nieprzekraczalnym limitem ze względu na „ratunkowy” charakter.

Podobnie jak w 2021 r., na rok 2022 zakłada się wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Nowelizacja ustawy zakłada również włączenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do sektora finansów publicznych. Ma to na celu m.in. zmniejszenie różnic w zakresie metodologii unijnej i polskiej dot. sektora finansów publicznych.

Projekt wprowadza możliwość wydania rozporządzenia Rady Ministrów, w ramach którego wydatki z roku 2021 będą mogły być realizowane również w kolejnym roku - do 30 listopada 2022 r. Premier będzie mógł też w drodze rozporządzenia przenieść planowane wydatki budżetowe między częściami i działami budżetu państwa.

Będzie mógł też podjąć decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków w zakresie całego budżetu państwa, określając część budżetu państwa oraz łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu. Z zablokowanych środków minister finansów będzie mógł utworzyć nową rezerwę celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19.

Skomentuj artykuł: