Przebranżowienie odpowiedzią na zmiany na rynku pracy

4 na 10 wszystkich pracowników rozważa przebranżowienie się. Jak wynika z najnowszej, 17 już edycji raportu Gi Group Holding „Barometr rynku pracy 2023”, wśród osób obawiających się zwolnienia lub planujących zmianę pracy, odsetek deklarujących chęć zmiany kwalifikacji jest dużo wyższy i sięga 71%. 
 

Z przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Gi Group Holding badania wynika, że Polacy są coraz bardziej otwarci na zmianę lub podwyższenie kwalifikacji (reskilling, upskilling). Obecnie zmianę profesji rozważa 42% wszystkich pracowników. Wśród obawiających się utraty pracy lub planujących ją zmienić odsetek ten wynosi aż 71%, co stanowi wzrost o 10 p.p. rok do roku. 
 

- Rozwój technologii prowadzi do ważnych, nieuniknionych zmian na rynku pracy. Rutynowe i powtarzalne prace są systematycznie zastępowane przez maszyny lub rozwiązania technologiczne, firmy coraz częściej poszukują więc przede wszystkim wykwalifikowanej kadry. Automatyzacja czy digitalizacja, które upraszczają i przyspieszają realizację procesów, przyczyniają się do zmian w strukturze zawodów, zanikania niektórych profesji i powstawania nowych stanowisk, wymagających nowych umiejętności. W tym kontekście podnoszenie kompetencji czy przekwalifikowywanie się jest szansą dla pracowników, daje możliwość sprostania przyszłym wymaganiom, a tym samym utrzymania zatrudnienia w przyszłości. Polacy w coraz większym stopniu widzą i rozumieją ten trend – komentuje Marcos Segador Arrebola, dyr. Zarządzający Gi Group Holding w Polsce. 
 

Chęć zmiany profesji zmienia się wraz ze specyfiką branży i zajmowanym stanowiskiem. Jest bardziej widoczna w handlu, w najmniejszym stopniu w sektorze publicznym. Taką możliwość rozważa co drugi pracownik fizyczny i  produkcyjny (48%), a także co drugi zajmujący stanowisko kierownicze (49,2%). Tymczasem wśród starszych specjalistów co trzeci rozważa taką perspektywę.
 

Jak wynika z „Barometru rynku pracy 2023”, reskilling bierze pod uwagę ponad połowa (56,9%) badanych poniżej 25. roku życia. Młodzi pracownicy widzą w nim szansę na zapewnienie sobie lepszej pozycji na rynku pracy. Skłonność do zmiany zawodu maleje wraz z wiekiem – w najstarszej grupie respondentów tylko 27,4% bierze pod uwagę taką możliwość. Co ciekawe, to kobiety częściej niż mężczyźni rozważają możliwość przebranżowienia się - odpowiednio 45% i 38,5%. 
 

Zmianę lub podwyższenie kwalifikacji rozważa co druga osoba mająca wykształcenie podstawowe (51%), ale wśród absolwentów wyższych uczelni ten wskaźnik też jest wysoki i wynosi 42%. Mniejsze zainteresowanie widoczne jest wśród osób mających wykształcenie średnie.
 

- Wielu pracowników - bez względu na szczebel zatrudnienia - widzi w zmianie kwalifikacji szansę na poprawienie swojej sytuacji zawodowej. Mniej wykwalifikowani chętniej decydują się na zmianę zawodu, gdyż mają świadomość, że ich pozycja na rynku pracy może być zagrożona. Z kolei kadra zajmująca wyższe stanowiska widzi konieczności stałego uczenia się i rozwoju – wyjaśnia Anna Wesołowska, dyr. zarządzająca Gi Group Temp&Perm.
 

75% firm, które mają trudności ze znalezieniem pracowników, jako główny powód wskazuje brak kandydatów, co stanowi wzrost względem zeszłego roku o 8,6 p.p. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z niedoborem wykwalifikowanych kadr jest reskilling.
 

- W obliczu braku kadr o oczekiwanych kompetencjach oraz negatywnych trendów demograficznych reskilling to kluczowy element strategii rozwoju przedsiębiorstw, zapewniający innowacyjność i konkurencyjność rynkową. Ze znalezieniem odpowiednich pracowników boryka się nadal wiele firm, a inwestycja w rozwój już zatrudnionych może być znacznie bardziej efektywna niż rekrutacja nowych pracowników. Buduje także motywację i zaangażowanie - podsumowuje Marcos Segador Arrebola, dyr. zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

Źródło

Skomentuj artykuł: