Przedsiębiorca, któremu w Sylwestra stawiano zarzuty karne skarbowe - uniewinniony. Rzecznik MŚP za uregulowaniem kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od wielu miesięcy nagłaśnia problem instrumentalnie wszczynanych postępowań karnych skarbowych wobec przedsiębiorców, wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Jednym z najbardziej bulwersujących przykładów tego typu nagannych praktyk była sprawa przedsiębiorcy z Sosnowca. Został on w Sylwestra 2018 roku, pomimo konieczności opieki nad terminalnie chorą małżonką, doprowadzony przez Policję do urzędu skarbowego celem przesłuchania i postawienia mu zarzutów karnych skarbowych w sprawie dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego za rok 2012. Sprawa ta była dla Rzecznika MŚP podstawą do sformułowania, na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób, które były zaangażowane we wszczęcie postępowania karnego skarbowego przeciwko przedsiębiorcy z Sosnowca.

Niestety, po wstępnym rozpoznaniu sprawy, właściwy Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, na wniosek przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające rzecznika dyscyplinarnego, zatwierdził umorzenie postępowania dyscyplinarnego. Na skutek powyższego, wbrew intencjom Rzecznika MŚP, żaden z urzędników zaangażowanych w przedmiotowej sprawie nie poniósł jakichkolwiek konsekwencji.

W toku postępowania karnego skarbowego, prowadzonego wobec przedsiębiorcy, Sąd Rejonowy w Sosnowcu wydał, co prawda, wyrok uznający przedsiębiorcę winnym zarzucanych czynów i skazujący go na karę grzywny. Niemniej jednak, na skutek wniesionej apelacji, Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił ostatecznie przedsiębiorcę od zarzucanych mu czynów, stwierdzając m.in.: „W tym miejscu podnieść trzeba (…), iż nie każde postępowanie podatkowe w zakresie uchybień w płatnościach podatkowych skutkować winno stawianiem podatnikowi zarzutów karnych-skarbowych i kończyć się jego skazaniem”.

To ważny wyrok nie tylko dla przedsiębiorcy z Sosnowca ale również dla innych przedsiębiorców i dla mnie osobiście jako Rzecznika. Będę nadal walczył o poszanowanie praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zaprzestanie instrumentalizacji prawa karnego skarbowego przez organy podatkowe i celno-skarbowe. Natomiast nieuwzględnienie mojego wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego, w tej godnej ubolewania sprawie, jest m.in. przyczyną postulowania w tzw. Dziesiątce Rzecznika MŚP wprowadzenia realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników

komentuje to rozstrzygnięcie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Skomentuj artykuł:

N