Przedsiębiorcy przeciw uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu

Obecnie w parlamencie trwają prace legislacyjne nad rządową nowelizacją ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, która przewiduje m.in. wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (art. 14- 24 projektu ustawy). 

W opublikowanym stanowisku Rada Przedsiębiorczości (RP), grupująca dziewięć największych organizacji pracodawców, stwierdza, że „projektowane przepisy (…)stanowią naruszenie praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy. Projektowana procedura naruszać będzie prawa wszystkich podmiotów składających się na łańcuch dostaw i usług - nie tylko dużych przedsiębiorców czy instytucji finansowych”. 

Rada uważa m.in., że projekt ustawy wprowadza skrajnie uproszczone postepowanie, wdrażane przez dłużnika oraz powołanego przezeń nadzorcę układu bez jakiegokolwiek nadzoru lub udziału ze strony sądu lub niezależnego organu postępowania restrukturyzacyjnego oraz przy wyeliminowaniu jakiejkolwiek roli wierzycieli. 

Ponadto RP zwraca uwagę na fakt, że projekt ustawy przyznaje dłużnikowi oraz powołanemu przezeń nadzorcy układu uprawnienia definiujące kierunek i organizację zmodyfikowanego postępowania o zatwierdzenie układu (będącego przedmiotem projektu ustawy) przy wyeliminowaniu jakichkolwiek form zewnętrznego nadzoru (w tym nadzoru sądowego i wierzycielskiego). A to rodzi ryzyko nadużyć ze strony nieuczciwych dłużników. 

Według Rady rozwiązania zaprezentowane w projekcie ustawy stanowią również „zbyt daleko idącą ingerencję w dotychczas niekwestionowane, fundamentalne zasady leżące u podstaw uchwalenia Prawa restrukturyzacyjnego, w tym w szczególności: (1) zasadę jawności oraz (2) zasadę równości stron postępowania i związaną z nią zasadę ochrony słusznych praw wierzycieli przy dominacji grupowego (zbiorowego) interesu wierzycieli. 

Ponadto w zakresie nadzoru nad dłużnikiem „w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu nie jest przewidziany udział sędziego-komisarza. W konsekwencji, nie ma w tym postępowaniu podstaw dla powołania rady wierzycieli – organu sprawującego nadzór nad postępowaniem z ramienia wierzycieli. Ma to daleko idące konsekwencje dla transparentności postępowania oraz skutkuje brakiem nadzoru sądowego i wierzycielskiego nad istotnymi dla wierzycieli czynnościami dłużnika”.

RP liczy, że „powyższe uwagi zostaną uwzględnione w toku dyskusji nad finalnym kształtem projektowanej ustawy, w szczególności w celu ograniczenia jej negatywnych skutków na sferę praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy”.

Apel podpisali: Andrzej Arendarski, Krajowa Izba Gospodarcza; Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich; Jolanta Jaworska, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL; Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan; Wojciech Kostrzewa, Polska Rada Biznesu; Andrzej Malinowski, Pracodawcy RP; Marek Goliszewski, Związek Pracodawców Business Centre Club; Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich; Jan Gogolewski, Związek Rzemiosła Polskiego.

Skomentuj artykuł: