Rząd przyjął Pakiet SLIM VAT

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Resort proponuje m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm.

- Dzięki nowym rozwiązaniom, prowadzenie firmy z punktu widzenia rozliczania podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne. Zwiększamy limit wartości sprzedaży uprawniający do posiadania statusu małego podatnika. Wzrośnie on z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Dzięki temu zwiększy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczania VAT - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Proponowane zmiany można podzielić na kilka obszarów:

  •     Poprawa płynności finansowej firm

MF podwyższa limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT. Rozszerzona zostaje możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT - będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

  •     Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

MF rezygnuje z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. MF wprowadza przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

  •     Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

MF doprecyzowuje zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Wprowadzona zostaje możliwość rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p. MF likwiduje obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadza wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

MF zwiększa kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.
MF reguluje kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadza możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

  •     Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

MF wprowadza uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadza nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

  •     Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

MF konsoliduje wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP. Ujednolicone zostają przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Likwidujemy opłaty za wniosek o wydanie WIS.

  •     Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

MF wprowadza do systemu finansów publicznych przegląd wydatków. MF rezygnuje z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/ nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.
Resort finansów planuje, że pakiet SLIM VAT3 wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: