Rządowa pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

Rządowa pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Podstawowa pomoc to kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest w tym przypadku przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko część VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego). Natomiast wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Dostępna jest też pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego. Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych,  ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych). Można też sięgnąć po pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego. Kwota zasiłku nie może przekroczyć w tym przypadku 200 tysięcy złotych. Niezbędna jest przy tym decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej to:

· Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.

· Praca socjalna.

· Poradnictwo specjalistyczne.

· Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.

· Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Szczegółowe informacje o „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” są na stronie internetowej www.gov.pl/web/mswia.

Skomentuj artykuł: