Rzecznik MŚP otrzymał objaśnienia ws. rozwiązań z "Tarczy" dla cudzoziemców

Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń cudzoziemców na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej

Rzecznik wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po sygnałach, jakiego docierały do niego ze strony przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP pytał o to, czy "wykonujący pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy mogą być objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19 bez potrzeby złożenia nowego oświadczenia i wpisu do ewidencji oświadczeń" oraz "bez potrzeby zmiany dotychczasowego lub uzyskania nowego zezwolenia na pracę".

Resort odpowiedział, że cudzoziemiec "może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez potrzeby uzyskania kolejnego zezwolenia na pracę lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń".

- Czy przedsiębiorcy zatrudniającemu cudzoziemców objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19, przysługują świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w formie wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń tych pracowników oraz środki z tego Funduszu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne? - pytał rzecznik MŚP.

W odpowiedzi MRPiPS stwierdzono, że podmiot, dla którego "cudzoziemiec świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę albo na innej podstawie określonej w art. 15 ust. 4 ustawy COVID-19" może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika z FGŚP, po spełnieniu innych przesłanek określonych w art. 15g ustawy COViD-19 (objęcie cudzoziemca przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, zawarcie porozumienia, wykazanie spadku obrotów gospodarczych).

Jak należy rozumieć „łączny okres 3 miesięcy”, o jakim mowa w art. 15g ust. 16 ustawy COVID-19? Według resortu, jest to "maksymalny okres, przez jaki przysługuje dofinansowanie", choć podmiot może "wystąpić o pomoc na krótszy okres".

Na pytanie, czy przedsiębiorca może ubiegać się "o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, o jakich mowa w art. 15g ust. 1 i ust. 2 ustawy COVID-19 za okresy obejmujące 30 następujących po sobie dni kalendarzowych lub niepełne miesiące (np. jeden lub dwa tygodnie)", MRPiPS odpowiedział, że "dofinansowanie z FGŚP wypłacane jest za okresy, w których pracownicy są objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, wskazane w zawartym porozumieniu".

- Wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy albo przestoju ekonomicznego musi zostać zawarte w drodze porozumienia, wskazującego konkretne okresy. Możliwe jest składanie wniosków na okresy wyłącznie miesięczne, maksymalnie do 3 miesięcy. Nie można zawrzeć umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP za część miesiąca

informuje resort.

- Czy w sytuacji gdy w czasie obowiązywania umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Świadczeń Pracowniczych pracodawca skróci okres przestoju ekonomicznego w stosunku do jednego pracownika albo przywróci obowiązujący jednego pracownika wymiar czasu pracy, będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanych środków, czy też części środków, którą otrzymał na dofinansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika? Czy w takiej sytuacji pracodawcy przysługują świadczenia za ten okres, w którym pracownik ten był objęty przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy? - pyta rzecznik MŚP.

- Dopuszczalne jest czasowe świadczenie pracy przez pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub czasowe przywrócenie obowiązującego danego pracownika czasu pracy w danym miesiącu. W takim przypadku pracodawca (w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu pobierania przez pracowników świadczeń) musi zwrócić dofinansowanie za okres świadczenia pracy przez pracownika objętego przestojem lub za okres, w którym pracownik świadczył pracę w niezmniejszonym wymiarze czasu pracy, na wynagrodzenie którego otrzymał dofinansowanie. Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu świadczeń za okres, w którym pracownik był faktycznie objęty przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy - odpowiada resort.

Skomentuj artykuł:

N