Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP

W wyniku interwencji Rzecznika MŚP – ZUS uchyla decyzję obniżającą podstawę wymiaru składki oraz umarza postępowanie w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ZUS I Oddział w Warszawie uchylił w całości decyzję obniżającą przedsiębiorcy podstawę wymiaru składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umorzył, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawy wymiaru składek.

Po upływie 5 lat ZUS I Oddział w Warszawie zakwestionował wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, zadeklarowanej przez przedsiębiorcę w miesiącach styczeń – marzec 2015 r. Przed następstwami niekorzystnej dla niego decyzji ochroniła go interwencja Rzecznika MŚP.

Przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczeń społecznych jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 stycznia 2015 r. W miesiącach styczeń – marzec 2015 r. zadeklarował podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości maksymalnej możliwej podstawy wymiaru składek, tj. 9.897,50 zł. W ocenie ZUS było to nakierowane wyłącznie na uzyskanie wysokich świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dlatego w decyzji z 19 maja br. organ uznał, że przedsiębiorca powinien był zadeklarować w tym celu kwotę 2.375,40 zł.

Przedsiębiorca zwrócił się o pomoc do Rzecznika MŚP, który w całości poparł jego odwołanie, wskazując przy tym, że wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność pozarolniczą w przedziale określonym przepisami prawa (art. 18a ust.1, art. 18 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) zależy wyłącznie od deklaracji ubezpieczonego, nie mając absolutnie żadnego odniesienia do osiąganego przez niego przychodu. Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą leży zatem prawo do zadeklarowania – oczywiście w granicach zakreślonych ustawą – dowolnej kwoty, jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Sposób zaś, w jaki realizuje to uprawnienie przedsiębiorca, zależy wyłącznie od jego decyzji i nie jest dopuszczalna ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Ubezpieczony, opłacając składki emerytalne, nie wie, czy kiedykolwiek z nich skorzysta, ani w jakiej wysokości otrzyma świadczenie emerytalne. Podobnie ubezpieczyciel – w tym przypadku ZUS – musi liczyć się z tym, iż w konkretnych układach sytuacyjnych pewne grupy ubezpieczonych mogą uzyskać świadczenia w wysokości przewyższającej kwoty wpłaconych przez nich składek. Przedsiębiorca z kolei ma prawo tak kształtować swoją sytuację ubezpieczeniową, aby w razie wystąpienia zdarzenia losowego, zredukować jego negatywne konsekwencje w jak najwyższym stopniu. Jeżeli w tym celu korzysta z dostępnych narzędzi prawnych, w postaci możliwości deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w obrębie ustawowych limitów, nie można zarzucać mu obejścia prawa – powiedziała Agnieszka Majewska, radca prawny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Po interwencji Rzecznika MŚP, w dniu 10 lipca 2020 r. ZUS I Oddział w Warszawie uchylił decyzję własną z dnia 19 maja 2020 r. i umorzył postępowanie w sprawie podlegania przez przedsiębiorcę ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności za okres od 22 lipca 2015 r. oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącach styczeń – marzec 2015 r.

Skomentuj artykuł:

N