Jest przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Ukrainie

W Kijowie podpisano wspólne oświadczenie dot. wzmocnienia polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Spotkanie z polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH, rozmowy z wicepremier ds. integracji Ukrainy z UE i NATO Olhą Stefaniszyną oraz z wiceminister rozwoju wspólnot, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Ołeksandrą Azarchiną to główne punkty kolejnej misji gospodarczej pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwigi Emilewicz w Kijowie.

Dwudniowa wizyta wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwigi Emilewicz na Ukrainie rozpoczęła się od spotkania m.in. z szefem Państwowej Agencji ds. Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy Mustafą Najemem, ambasadorem RP na Ukrainie Bartoszem Cichockim oraz przedstawicielami polskiego i ukraińskiego biznesu w biurze Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kijowie. Jego uczestnicy zapoznali się możliwościami wsparcia dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani udziałem w powojennej odbudowie Ukrainy.

Następnie wiceszefowa MFiPR razem z wiceminister rozwoju wspólnot, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Ołeksandrą Azarchiną i podpisały joint statement dot. wzmocnienia polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

- Wsparcie dla Ukrainy i gotowość do współpracy w procesie powojennej odbudowie tego kraju cieszą się w Polsce ponadpartyjnym konsensusem – podkreśliła Jadwiga Emilewicz.

- Dziękuję za owocną współpracę, za stworzenie ram instytucjonalnych naszych relacji na przyszłość. Nasz projekt powołania zespołu ds. rozwiązania problemów polskiego biznesu na Ukrainie i ukraińskiego w Polsce jest pierwszym tego rodzaju bilateralną inicjatywą na Ukrainie – przyznała wiceminister rozwoju wspólnot, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Ołeksandra Azarchina.

Natomiast wiceszefowa MFiPR Jadwiga Emilewicz podkreśliła znaczenie przygotowanej wspólnie przez ekspertów z obu państw „Białej Księgi”. Wyraziła też zadowolenie z rozpoczęcia współpracy, obejmującej eksperckie wsparcie ze strony MFiPR w zakresie kształtowania ukraińskiej polityki regionalnej na tle procesu akcesyjnego. W tym kontekście spotkała się również w Kijowie z Olhą Stefaniszyną, wicepremier ds. integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO.

W drugim dniu wizyty na Ukrainie wiceminister Jadwiga Emilewicz odwiedziła Fastów. Znajduje się tam Centrum Świętego Marcina, które w trakcie trwającej agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę cały czas udziela pomocy uchodźcom i osobom zamieszkałym na terenach przyfrontowych.

Polski rząd wspiera też firmy we współpracy z Ukrainą. Przykładem jest „Praktyczny przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Ukrainie”, który przybliży w sposób kompleksowy i jednocześnie przystępny wszystkim zainteresowanym specyfikę systemu zamówień publicznych kraju naszych wschodnich sąsiadów. Jego adresatami są przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, którzy już teraz wyrażają chęć uczestnictwa w procesie powojennej odbudowy Ukrainy. - Aktywny udział naszych rodzimych wykonawców nie tylko przyczyni się do odbudowy tego kraju, ale także otworzy przed nimi możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz osiągnięcia istotnych korzyści biznesowych - podkreśla wiceminister Jadwiga Emilewicz.
Treść publikacji obejmuje cztery rozdziały:

W pierwszym z nich zaprezentowano obowiązujące regulacje prawne, z naciskiem na wciąż trwający proces ich stopniowej harmonizacji z przepisami unijnymi, poddano analizie konstrukcję ukraińskiego sytemu zamówień publicznych, zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych, a także przedstawiono organy odpowiedzialne za nadzór i kontrolę w sferze zamówień publicznych, tj. przede wszystkim ukraińskie Ministerstwo Gospodarki i Komitet Antymonopolowy.
Rozdział drugi został poświęcony zagadnieniu udzielania zamówień publicznych w Ukrainie. Omówiono w nim elektroniczny system Prozorro, główne zasady udzielania zamówień, kwestie związane z kwalifikacją podmiotową wykonawców oraz zaprezentowano procedury udzielania zamówień publicznych wykorzystywane przez ukraińskich zamawiających. Nazwa systemu Prozorro pochodzi od ukraińskiego słowa przejrzysty. Ukraiński system Prozorro jest powszechnie uznawany za przełomowe i unikatowe osiągnięcie, sprzyjające efektywnemu udzielaniu zamówień publicznych i walce z korupcją. Główne zasady systemu Prozorro:
„Wszyscy widzą wszystko” – system umożliwia wgląd w całą procedurę udzielenia zamówienia, od momentu zamieszczenia ogłoszenia aż do wyboru zwycięzcy postępowania;
„Przede wszystkim konkurencja” – dzięki Prozorro ukraiński rynek zamówień publicznych stał się rynkiem konkurencyjnym, otwartym dla szerokiego grona wykonawców, w tym wykonawców zagranicznych, z korzyścią dla rozwoju uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania środków budżetowych;
„Złoty trójkąt partnerstwa” – system łączy i uwzględnia interesy państwa, biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego.
W tym rozdziale omówione zostały poszczególne tryby udzielania zamówień w Ukrainie, tj. przetarg otwarty, dialog konkurencyjny, przetarg ograniczony, procedura negocjacyjna, procedura uproszczona, market Prozorro i bezpośrednie udzielenie zamówienia.

W rozdziale trzecim krok po kroku zobrazowano proces ubiegania się o zamówienie publiczne na Ukrainie od momentu opublikowania ogłoszenia, poprzez analizę dokumentacji przetargowej i jej elementów, prawidłowe sporządzenie i złożenie oferty oraz jej ocenę, aż do zawarcia z zamawiającym umowy w sprawie zamówienia (lub skorzystania z przewidzianych regulacjami procedur odwoławczych). Poradnik odpowiada w szczególności na pytania, gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach, jak uzyskać dostęp do dokumentacji przetargowej, jakie są minimalne terminy składania ofert i jak złożyć ofertę. W dalszej części poradnika przybliżone zostały kolejne etapy postępowania o udzielenie zamówienia. W tym rozdziale wykonawca znajdzie także informacje dotyczące przysługujących mu środków ochrony prawnej.
Rozdział czwarty pokrótce opisuje, w jaki sposób, z wykorzystaniem jakich modyfikacji, ograniczeń oraz specyficznych mechanizmów odbywa się udzielanie zamówień publicznych w Ukrainie w czasie wciąż trwającego stanu wojennego. Głównymi procedurami, które mają na celu przede wszystkim zachowanie konkurencyjnego środowiska, a także przestrzeganie naczelnych zasad systemowych mimo trwającego stanu wojennego, są tzw. przetarg otwarty z odrębnościami oraz – jako istniejąca alternatywa – nabywanie towarów za pośrednictwem e-katalogu. Natomiast pozostałe procedury przewidziane ukraińską ustawą o zamówieniach publicznych, w tym postępowania w trybach z publikacją ogłoszenia w języku angielskim, aktualnie nie są w Ukrainie prowadzone.

Skomentuj artykuł: