Od dziś obowiązuje część rozwiązań z Pakietu Przyjazne Prawo. ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Prawo do błędu dla firm przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG, wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie - to rozwiązania z Pakietu Przyjazne Prawo, którego część wchodzi dziś w życie.

Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych), którego część przepisów zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r. ma charakter przekrojowy. Odnosi się do wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, po usługi płatnicze.

PPP obejmuje kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu. To m.in. prawo do popełnienia błędu. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca – osoba fizyczna – gdy popełni błąd, za który grozi mandat karny lub kara pieniężna – nie dostanie grzywny, a jedynie pouczenie, oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do błędu obejmie wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy. Albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Przewidziane są pewne ograniczenia, w tym: popełnianie naruszeń po raz kolejny czy przypadki rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa (ciężar wykazywany przez odpowiedni organ).

Inne kluczowe rozwiązanie, które zacznie obowiązywać 1 czerwca, to ochrona konsumencka dla firm z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Będzie dotyczyć umów, które nie mają dla danego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Np. mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności. Ponadto przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie ma, z kolei, wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Wejdzie ono w życie 1 lipca. Dotąd obowiązywał restrykcyjny termin płatności podatku VAT od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej). Dzięki PPP rozliczenia mogą być dokonywane na zasadach ogólnych - co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7.

Nowe przepisy umożliwiają też przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG formy prowadzenia działalności gospodarczej. Rzemiosłem będzie mogła zajmować się: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna czy jednoosobowa spółka kapitałowa. Warunkiem jest to, aby wspólnicy w takiej spółce mieli kwalifikacje zawodowe w rzemiośle lub byli członkami rodziny(małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem).

Inne rozwiązania to m.in. ułatwienia dla pracowników gastronomii. Będą oni mogli przebadać się na swój wniosek. Jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia), a także wyłączenie z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie.

W zakresie sukcesji firm PPP wprowadzi zasadę przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG. Ma to rozwiązać dotychczasowy problem braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych – które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa - w sytuacji gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy.

PPP to także ograniczenie obowiązków administracyjnych - np. niektóre będzie można wypełniać rzadziej niż dotychczas, np. roczne zamiast kwartalnych informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF.

Źródło

Skomentuj artykuł: