Udrożnienie Odry na polsko-niemieckiej granicy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie realizacji projektu „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania – odcinek 1, 2 i 4”.

Inwestycja ma charakter transgraniczny i jest jednym z największych zadań realizowanych obecnie przez Wody Polskie. Przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest wykonanie modernizacji zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej, jest ujęte w umowie między rządem RP a rządem RFN o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim z 2015 r.

To pierwsza tak duża inwestycja na tym odcinku Odry od kilkudziesięciu lat. Zapewni to poziom 180 cm przez większość część roku. Jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców bezpośrednio chronionych przed powodzią miast, ale także dla Szczecina i całej Odrzańskiej Drogi Wodnej. Podniesie ona poziom bezpieczeństwa regionu

powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Planowane prace wykonywane będą na wysokości Słubic i Gozdowic. Celem realizacji projektu, poprzez remont starych ostróg rzecznych i wzmocnienie brzegów, jest poprawa warunków nawigacyjnych na Odrze granicznej i dostosowanie do III klasy drogi wodnej, która zapewni powstrzymanie degradacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wykonane prace pozwolą zmniejszyć ilość miejsc, w których mogą wystąpić zatory.

Zaplanowane przez Wody Polskie inwestycje usprawnią prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej i żeglugi lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania. Efektem projektu będzie także zapewnienie bezpieczeństwa lodołamania na Odrze na tym odcinku przez doprowadzenie do głębokości tranzytowej min. 1,8 m, zachowanej przez 240 dni w roku, co zapobiegnie powodziom zatorowym.

Koszt realizacji projektu wynosi 470 mln zł. Dofinansowanie w ramach POIiŚ to 211,6 mln zł. Pozostałe środki pochodzić będą z Banku Światowego.

Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót dla tego zadania. Podpisanie umowy z wykonawcą robót jest planowane w pierwszym kwartale 2021 r.
Zakończenie inwestycji jest planowane w pierwszej połowie 2023 r.

Skomentuj artykuł: