Ulgi podatkowe dobre też na czasy kryzysu

Na podstawie wiedzy ekspertów ID Advisory powstał raport na temat dostępnych dla przedsiębiorców ulg podatkowych. Raport ten jest najbardziej kompleksowym pośród dostępnych na polskim rynku.

- W ramach prac nad raportem przeprowadzone zostało również badanie ankietowe, wśród pond 200 średnich i dużych firm  - podkreśla Paweł Zaboklicki, dyrektor regionalny ID Advisory ID Advisory to kancelaria prawno-podatkowa specjalizująca się we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorców.  Zaboklicki dodaje, że raport został objęty patronatem merytorycznym Uniwerstetu Ekonomicznego w Poznaniu. - W publikacji przedstawiono nie tylko w sposób praktyczny zasady korzystania z ulg, ale również ich ranking wskazujący, które ulgi wiążą się z największym potencjałem na uzyskanie oszczędności, a także które najłatwiej można wdrożyć - twierdzi. 

Wyniki jednoznacznie wskazują, że co szósty ankietowany nie chce skorzystać z ulg podatkowych z obawy przed ewentualną kontrolą lub z braku zaufania do organów podatkowych. 

- Raport powstał z myślą o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców. Jego celem jest przedstawienie w jednej publikacji podsumowania wszystkich dostępnych ulg i porównanie ich atrakcyjności, a także trudności w ich wdrożeniu. Mamy nadzieję, że przedstawiona analiza pomoże przedsiębiorcom w skorzystaniu z dostępnych dla nich ulg i uzyskaniu istotnych oszczędności. Kluczowe jest wdrożenie ulg w sposób bezpieczny, tak żeby zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej  - komentuje Jagoda Trela, Managing Partner, ID Advisory.

Raport umożliwia zapoznanie się z listą najczęściej popełnianych błędów oraz zbiorem wskazówek, w jaki sposób wdrażać ulgi w praktyce, z uwzględnieniem wydanych dotychczas stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych. Ponadto, w raporcie znajduje się, przygotowany we współpracy z naukowcami/pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, opis trendów zagranicznych oraz najlepszych praktyk w tym zakresie.

Z jakich ulg mogą przedsiębiorczy skorzystać? Oto przykłady:

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję została wprowadzona w 2022 r. w ramach pakietu zmian podatkowych „Polski Ład”. Pozwala na dodatkowe rozliczenie kosztów rozszerzenia rynków zbytu. Nie jest to ulga dla wszystkich przedsiębiorców, a tylko dla tych, którzy sprzedają produkty. Minister Finansów potwierdza, iż pod pojęciem produktu rozumiemy przedmioty materialne, a więc „rzeczy” określone w definicji kodeksu cywilnego. Pomimo tego ograniczenia, dostępność ulgi na ekspansję wydaje się dość szeroka, gdyż grono producentów w Polsce jest znaczące, wobec czego wiele przedsiębiorstw ma szansę na skorzystanie z dodatkowego odliczenia. Już teraz można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że spośród nowych ulg podatkowych wdrożonych od 2022 r., ulga na ekspansję będzie jedną z popularniejszych.

Ulga sponsoringowa

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły w 2022 r. nową ulgę podatkową na CSR, która jest skierowana do podatników działających na rzecz nauki, kultury i sportu poprzez realizację działań sponsoringowych. Celem ulgi jest zachęcenie biznesu do wzmacniania oraz włączenia się w świat sportu, kultury, nauki i oświaty poprzez sponsorowanie. Ustawodawca zakłada przy tym, że ulga przyczyni się do rozwoju lokalnych społeczności. Z ulgi sponsoringowej skorzystają podatnicy PIT, prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jak również podatnicy CIT, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odliczy od podstawy opodatkowania dodatkową kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

- sportową (np. finansowanie stypendium sportowego, imprez sportowych),
- kulturalną (np. finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne),
- wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (np. finansowanie wynagrodzeń studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów).
Kwota odliczenia nie może przekroczyć w danym roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Ulga za złe długi w VAT
Liberalizacja przepisów w zakresie ulgi na złe długi w VAT nastąpiła od października 2021 r. i była następstwem wyroku TSUE z 15 października 2020 r. (C-335/19). - Jest z pewnością korzystnym rozwiązaniem dla podatników w sytuacji, gdy dochodzi do transakcji z nierzetelnymi kontrahentami. Należy uznać za krok w dobrą stronę wyeliminowanie sytuacji, w której wierzyciel nie mógł skorzystać z ulgi, wtedy, gdy dłużnik był w likwidacji, upadłości lub przechodził restrukturyzację - przekonuje Sandra Telman, starszy konsultant ID Advisory. - Mechanizm ulgi za złe długi z założenia ma zapewnić wierzycielowi możliwość skorygowania podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku, gdy brak jest zapłaty od kontrahenta. Prawo to jest jednakże wciąż ograniczone, a wśród podatników przeważa opinia, że nowelizacja nie zapewniła rozwiązań, które umożliwiłyby skutecznie funkcjonowanie mechanizmu ulgi za złe długi oraz chroniły wierzycieli przed ponoszeniem strat finansowych spowodowanych przez kontrahentów niewywiązujących się należycie z płatności…

Całość raportu o ulgach jest dostępna na stronie: http://ulgipodatkowe-poradnik.pl/.

Źródło

Skomentuj artykuł: