Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Rzecznik MŚP zgłosił uwagi

Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych i wnosi o jego dostosowanie do zasad Konstytucji Biznesu.

Pismem z dnia 7 września 2020 r. Minister Cyfryzacji skierował do zaopiniowania projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Projekt zakłada przebudowę modelu współpracy w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ponadto, jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji: Dostawcy sprzętu lub oprogramowania będą mogli zostać poddani procedurze sprawdzającej pod kątem zagrożeń dla społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa państwa. W przypadku, w którym zostaną zidentyfikowani jako źródło zagrożenia, zostaną wyłączeni z systemu zamówień publicznych w Polsce. Skutkiem sporządzonej oceny będzie mogło być zobowiązanie podmiotów krajowego systemy cyberbezpieczeństwa do ograniczenia z korzystania produktów, oprogramowania i usług danego dostawcy sprzętu lub oprogramowania.

Rzecznik MŚP zgłosił Ministrowi Cyfryzacji swoje uwagi i zastrzeżenia do Projektu. W szczególności Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że Projekt wymaga dostosowania jego rozwiązań do zasad Konstytucji Biznesu, w szczególności zasady proporcjonalności i adekwatności. Rzecznik MŚP wskazał, że Konstytucja Biznesu ma charakter gwarancyjny dla ok. 6000 mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej. Ma to istotne znaczenie, bowiem nakładanie obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa wiąże się z istotnymi nakładami, co stanowi istotne obciążenie głównie dla najmniejszych firm krajowych. Dlatego uzasadnienie do Projektu powinno zostać uzupełnione o przewidywany wpływ Projektu na sektor MŚP.

Dodatkowo Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że równolegle do Projektu procedowany jest projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UC45), dlatego w celu uniknięcia wprowadzenia sprzecznych uregulowań z dotyczącymi bezpieczeństwa sieci i usług w ocenie Rzecznika MŚP regulacje te powinny zostać określony w sposób kompleksowy, jednoznaczny oraz spójny w jednym akcie prawnym. Jednocześnie, w związku z przedłużeniem terminu konsultacji publicznych Projektu, Rzecznik MŚP zastrzegł sobie możliwość złożenia kolejnych uwag.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: