W projekcie noweli Kodeksu spółek handlowych zmiany dot. Polskiego Ładu  

Sejmowa komisja opowiedziała się w środę za szeregiem poprawek do projektu noweli ustawy Kodeks spółek handlowych; duża część z nich zmieni przepisy Polskiego Ładu dotyczące obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, m.in. uwzględni tzw. różnice remanentowe.

Projekt noweli ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma m.in. wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe. Podczas drugiego czytania, które odbyło się we wtorek, KO i Polska 2050 złożyły wnioski o odrzucenie projektu, natomiast Janusz Kowalski (KP PiS) zgłosił kilkanaście poprawek.

Podczas środowego posiedzenia Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach nie przychyliła się do wniosków KO i Polska 2050 o odrzucenie projektu. Opowiedziała się natomiast za kilkunastoma poprawkami PiS. Trzy z nich dotyczą Kodeksu spółek handlowych, pozostałe zmieniają inne ustawy, w tym z zakresu Polskiego Ładu.

Zaproponowano zmiany zasad ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej, m.in. uwzględniono tzw. różnice remanentowe. Ponadto, dochód do obliczenia składki ma nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Kolejna z poprawek określa, że roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Te zmiany miałyby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poprawki zmierzają też do przeniesienia szeregu zadań do zakresu kompetencji ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Chodzi m.in. o powoływanie prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nadzór nad działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki, szkolnictwa wyższego i nauki, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i realizujący te zadania, które będą przekazane ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, mają stać się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Jak mówiła Barbara Dolniak (KO), zgłoszone poprawki to "dołożenie do worka wszystkiego, co tylko się przypomni większości sejmowej". - Pomijając kwestie, że nie ma trzech czytań tych poprawek, tu są poprawki dotyczące ustaw w ramach Polskiego Ładu: Krajowego Zasobu Nieruchomości, rozwoju mieszkalnictwa - powiedziała. Dodała, że to pokazuje, jak źle przygotowane były przepisy Polskiego Ładu. Jej zdaniem, należałoby się wycofać z poprawek i złożyć oddzielny projekt ustawy.

Mirosław Suchoń (Polska 2050) mówił, że zgłoszone poprawki są "zadziwiające" i mogą nie spełniać konstytucyjnego wymogu trzech czytań. Wyraził też obawy, że w wyniku zaproponowanego przenoszenia pracowników między urzędami ludzie mogą tracić pracę.

Obecny na komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski oświadczył, że popiera poprawki. Stwierdził, że zmiany ustaw, które są w kompetencjach jego resortu, dotyczą przedsiębiorców, więc pokrywają się z przedmiotem rozpatrywanego projektu. "Są postulowane przez przedsiębiorców i nikt na nich nie straci" - zapewnił.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu, zakładająca m.in. podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie zlikwidowano możliwość odliczania od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli dla osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.

Na początku stycznia media informowały o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które mają - według nich - naprawić skutki wejścia w życie Polskiego Ładu. Chodzi m.in. o wskazywane przez wiele środowisk, w tym Rzecznika MŚP problemy związane z naliczaniem składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. 

Źródło

Skomentuj artykuł: