Ważne dla firm: Mniej biurokracji i barier prawnych

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji pod przewodnictwem Posła na Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego 5 lipca 2023 r. przedstawiła projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, który ma na celu wprowadzenie rozwiązań realizujących m.in. postulaty Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza.

 W dniu 5 lipca 2023 r. Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji, której pracom przewodniczy Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski, przedstawiła projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że projekt ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz postulatom zgłaszanym przez m.in. Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz popiera proprzedsiębiorcze propozycje legislacyjne przedstawione w projekcie przygotowanym przez Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji. Zaproponowane rozwiązania obejmują m.in.:

- Jednoznaczne określenie, że w przypadku osób prowadzących tzw. działalność nieewidencjonowaną ich identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, przy czym zachowana zostanie także możliwość posługiwania się NIPem;
- Likwidacja ograniczenia czasowego (36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy), w którym możliwe jest korzystanie z tzw. małego ZUS-u plus. Wejście w życie proponowanej zmiany będzie zachętą do podejmowania „niewielkiej” działalności gospodarczej przez dodatkowe osoby, jak również do kontynuowania takiej działalności przez osoby, które już ją podjęły, ale nie chcą (bądź nie są w stanie) rozwinąć jej do takich rozmiarów, by uzyskiwane dochody pozwoliły na opłacanie składek ZUS na zasadach ogólnych;
- Wprowadzenie zasady, że w razie powzięcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki na gruncie ubezpieczeń społecznych (np. kwestia istnienia stosunku pracy), to nie obywatele i przedsiębiorcy, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wystąpić w takiej sprawie do sądu powszechnego. W tej sytuacji, to na ZUS, a nie na osobie rzekomo zobowiązanej, ciążyć będzie obowiązek udowodnienia przed sądem swoich twierdzeń;
- Podniesienie o 50% kwoty przychodów, do których możliwe jest opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Obecnie obowiązująca kwota to 2 mln euro, zgodnie z projektem ma ona wzrosnąć do 3 mln euro;
- Wprowadzenie rocznej, a nie miesięcznej, kwoty przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. W uzasadnieniu projektu ustawy wyjaśniono, że aktualnie obowiązująca regulacja uniemożliwia prowadzenie takiej działalności wielu osobom (np. rękodzielnikom, rzemieślnikom), które na wytworzenie określonych wyrobów potrzebują więcej czasu aniżeli miesiąc (uzyskując za nie następnie cenę wyższą niż określony aktualnie w ustawie miesięczny limit), czy też takim, które przez dłuższy okres wytwarzają wyroby sprzedawane następnie w krótkim okresie czasu (np. ozdoby świąteczne);
- Rozszerzenie możliwości korzystania z dobrodziejstw tzw. działalności nieewidencjonowanej oraz tzw. ulgi na start. Projekt przewiduje skrócenie z 60 do 24 miesięcy okresów „karencji”, które muszą upłynąć od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej do podjęcia tzw. działalności nieewidencjonowanej, a także od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia do skorzystania z tzw. ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
- Ograniczenie obowiązku ustanawiania przez posiadacza odpadów (obowiązanego do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zastępczym wykonaniem ciążących na nim obowiązków. Proponuje się, aby zabezpieczenia musiały być ustanawiane w wysokości o 1/4 mniejszej niż obecnie, a także rozszerza się katalog dopuszczalnych sposobów zabezpieczenia o m.in. hipotekę i zastaw.
- Mam nadzieję, że Sejm RP niezwłocznie przystąpi do dalszych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, tak aby zaproponowane w tym projekcie korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców zostały, jak najszybciej wprowadzone w życie - powiedział Adam Abramowicz.

Skomentuj artykuł: